Analizy potwierdzają możliwość wydobycia węgla do roku 2049

Autor: JD
 
Porozumienie z 25 września 2020 roku między rządem a górniczymi związkami
stanowi, że ostatnie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wydobywające węgiel energetyczny miałyby zakończyć wydobycie w 2049 roku. Analizy sporządzone przez Główny Instytut Górnictwa (GIG) wskazują na to, że harmonogram funkcjonowania kopalń zapisany w porozumieniu z 25 września 2020 roku jest pod względem technicznym możliwy do zrealizowania.
Kwestia daty, w której kopalnie będą miały zakończyć wydobycie, cały czas budzi kontrowersje.
Jedni wskazują, że podniesienie celu klimatycznego oraz realizacja założeń zawartych w Polityce energetycznej Polski do 2040 roku wymusi szybsze zamykanie kopalń.
Inni podkreślają, że życie zweryfikuje plany i kopalnie będą wydobywać węgiel dłużej, choćby z tego względu, że nie zdołamy tak szybko, jak to wskazano w PEP 2040, zmienić miksu energetycznego, w tym wybudować bloków jądrowych.
Opracowanie raportu pod nazwą „Weryfikacja wyników prac zespołów w spółkach górniczych, których przedmiotem jest analiza przyszłości sektora górniczego w Polsce” zlecono Głównemu Instytutowi Górnictwa (GIG).
W pierwszym etapie prac, obejmującym założenia do urealnienia/korekty planów techniczno-ekonomicznych kopalń, przeprowadzono analizy potwierdzające zasoby operatywne z podziałem na zasoby dostępne w ramach obecnej infrastruktury oraz zasoby wymagające wysokich nakładów inwestycyjnych na ich udostępnienie.
Ponadto analizy objęły określenie maksymalnych zdolności produkcyjnych w ramach istniejącej infrastruktury, jak również wskazanie ograniczeń w zbyciu węgla z powodów jakościowych wykonane w oparciu o prognozy zapotrzebowania na węgiel przekazane przez resort aktywów państwowych.
Analizy Głównego Instytutu Górnictwa uwzględniały między innymi plany techniczno-ekonomiczne kopalń oraz wyniki prac zespołów roboczych, a także dodatkową dokumentację, obejmującą między innymi informacje o posiadanych przez kopalnie koncesjach na wydobycie kopalin, mapy pokładów oraz wielkości zasobów operatywnych wraz z ich podziałem na pola eksploatacyjne i poszczególne pokłady.
Mogą jeszcze pofedrować
Uwzględniono także między innymi zdolności produkcyjne zakładów przeróbczych i ciągów transportowych. A także informacje na temat parametrów ilościowo-jakościowych produkowanego węgla z podziałem na kopalnie w odniesieniu do harmonogramów eksploatacji rozłożonych w przedstawionym okresie funkcjonowania kopalń wraz z otrzymaną z Ministerstwa Klimatu informację o zapotrzebowaniu ilościowym krajowych odbiorców węgla energetycznego.
Analizy techniczne uwzględniające warunki geologiczno-górnicze - potwierdzają możliwy okres funkcjonowania kopalń zawarty w harmonogramie przyjętym w porozumieniu z 25 września 2020 roku.
Wszystkie spółki posiadają ważne koncesje. Deklarowana przez spółki górnicze wielkość zasobów operatywnych węgla, planowanych do eksploatacji w oparciu o harmonogramy produkcji, wynosi do 2049 roku 809 mln ton.