Główny Instytut Górnictwa partnerem nowego klastra

Autor: JD
 
Główny Instytut Górnictwa (GIG) dołączył do Śląskiego Klastra Internetu
Rzeczy SINOTAIC.  Wnosząc zarówno swoje  95-letnie doświadczenie w rozwoju technologii przemysłowych i nowoczesnych rozwiązań, dotyczące nie tylko górnictwa, ale również  inżynierii środowiska, odnawialnych źródeł energii oraz czystych technologii węglowych, GIG stał się tym samym partnerem nowego klastra.
Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC tworzy w naszym kraju bogaty i silny merytorycznie ekosystem.
Skupia on dostawców najnowocześniejszych technologii, a także podmioty wspierające MŚP, przemysł oraz administrację w procesach cyfryzacji i wprowadzania nowoczesnych, cyberbezpiecznych, inteligentnych technologii Internetu Rzeczy.
Jednoczenie wysiłków i współpraca podmiotów mających wspólne cele jest efektywnym modelem, zapewniającym korzyści samym uczestnikom, ale także całemu ekosystemowi.
W ramach działalności klastra obejmującej współpracę ogólnopolskiej sieci partnerstw z polskimi dostawcami technologii IoT, organizacjami branżowymi, parkami technologicznymi i wyższymi uczelniami, Główny Instytut Górnictwa udostępni swoje zaplecze badawcze, naukowe,  autorskie,   nowoczesne technologie z zakresu ochrony środowiska dla inteligentnych miast oraz innowacyjne rozwiązania dla nowoczesnego górnictwa, wpisujące się w ideę Internetu Rzeczy.
Liczne cele do zrealizowania
Dzięki silnemu ekosystemowi partnerów, Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC jest także liderem ogólnokrajowego konsorcjum, kandydującego do programu Komisji Europejskiej na Europejskie Huby Innowacji Cyfrowej. Do tego konsorcjum GIG wnosi także swój wkład merytoryczny i technologiczny.
Klaster ma na celu przede wszystkim wykorzystanie potencjału podmiotów działających na Śląsku w obszarze Internetu Rzeczy poprzez: integrację podmiotów działających na Śląsku w obszarze Internetu Rzeczy; tworzenie wspólnie przez członków klastra globalnych produktów i rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy, które będą oferowane odbiorcom za granicą i w kraju.
Ponadto ma na celu tworzenie rozwiązań w zakresie IoT we współpracy z instytutami badawczymi, uczelniami oraz odbiorcami docelowymi, tak aby przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe były opracowywane na potrzeby rynku i znalazły tam praktyczne zastosowanie; wykorzystanie potencjału przemysłu Internetu Rzeczy w procesie transformacji regionu od gospodarki opartej na węglu w stronę najnowocześniejszych technologii.
Ma również na celu integrację i rozwój, wspierania działalności firm działających w różnych obszarach IoT na Śląsku i stworzenie tam centrum tego strategicznie ważnego przemysłu; stworzenie przykładu doskonałego partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego współpracę wszystkich trzech sektorów, czyli: administracji, biznesu oraz organizacji pozarządowych i instytucji naukowych.
Ponadto ma na celu stworzenie na Śląsku swego rodzaju centrum wdrożeniowego rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy poprzez integrację rodzimych rozwiązań w regionie; wykorzystanie istniejących funduszy do zbudowania na Śląsku oraz na świecie centrum tworzenia produktów Internetu Rzeczy, których wyróżnikiem będzie bezpieczeństwo i wysoka jakość wykonania.
Jednym z fundamentów działania będzie również oparcie na idei zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju tak, aby zapewnić nie tylko rozwój ekonomiczny, ale poprzez to, oraz poprzez charakter tworzonych rozwiązań i wprowadzanie ich lokalnie - podnosić jakość życia obywateli regionu.
Celem będzie także stworzenie nowych miejsc pracy, a przede wszystkim umożliwienie firmom z regionu rozwój, ekspansję i w efekcie zdobycie rynków zbytu za granicą dla sprzedaży usług i produktów na skalę globalną.
Aktywni w wielu obszarach
Główny Instytut Górnictwa GIG) to instytut badawczy pracujący nie tylko na rzecz przemysłu górniczego, ale także przedsiębiorstw różnych branż w tym małych i średnich, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej, a także partnerów zagranicznych.
Obszary działalności Instytutu obejmują między innymi: górnictwo, inżynierię środowiska, zagadnienia związane z jakością oraz edukację i szkolenia.
GIG jest także aktywny w takich obszarach działalności, jak zagospodarowanie odpadów, recykling surowców, przeglądy energetyczne oraz modernizacja gospodarki energetycznej gmin i przedsiębiorstw, optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej, monitoring środowiska, program czystszej produkcji, czy programy ekorozwoju gmin i regionów.