W U G wprowadza ograniczenia z powodu pandemii

Autor: JD
 
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, z uwagi na epidemię wywołaną
 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadza kontynuację ograniczenia pracy WUG, polegającą na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych ustawowo zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów.
Z dniem 1 września 2021 roku do odwołania wizyta w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego jest możliwa tylko po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu wizyty.
Osoba wchodząca do budynków urzędu jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz wykonania dezynfekcji rąk, a w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych.
Osoba wchodząca do budynków urzędu jest zobowiązana do przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa, wynikającego z rozporządzenia, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu;
w trakcie przeprowadzania czynności interesanci przebywający w urzędzie zobowiązani są do pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z tym ograniczeń oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych organów władzy publicznej w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
Wszelkie pisma kierowane osobiście do urzędu będą przyjmowane przez Kancelarię Główną Wyższego Urzędu Górniczego w okienku na portierni. Kontakt z Urzędem jest możliwy przez e-mail lub telefonicznie - na numery telefonów, które są podane na stronie internetowej WUG. Składanie wniosków do urzędu za pomocą platformy ePUAP nie ulega ograniczeniu.
Głównym zadaniem Wyższego Urzędu Górniczego oraz podległych mu okręgowych urzędów górniczych jest nadzór i kontrola zakładów górniczych w Polsce w celu ochrony życia i zdrowia górników, ochrony środowiska na terenach eksploatacji górniczej, a ponadto rekultywacji gruntów pogórniczych.