Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy

Polska Agencja Prasowa

  ustanawiającej system wsparcia dla górnictwa
Senackie komisje gospodarki i klimatu na wspólnym środowym posiedzeniu przyjęły wniosek o odrzucenie ustawy ustanawiającej warty 28,8 mld zł system publicznego wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego na kolejne 10 lat.
Połączone senackie komisje - Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu miały w środę rozpatrzyć wnioski zgłoszone na wtorkowym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, którą Sejm uchwalił 17 grudnia 2021 r.
Za przyjęciem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa opowiedziała się już wcześniej, obradująca na początku stycznia, senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, która zaproponowała kilka poprawek, m.in. poprawkę służąca temu, by pomoc dla firm górniczych nie podlegała egzekucji sądowej ani administracyjnej. Z kolei Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu wnosiła o odrzucenie ustawy.
Jako pierwszy poddamy pod głosowanie wniosek najdalej idący. Jest to wniosek Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Jest to wniosek o odrzucenie ustawy - powiedziała w środę przewodniczącą Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Maria Koc (PiS). Jak tłumaczyła, jeśli wniosek ten nie uzyska akceptacji, to połączone komisje będą głosować poprawki, które zostały złożone przez Komisję Gospodarki Narodowej.
W głosowaniu 15 senatorów połączonych komisji opowiedziało się za odrzuceniem ustawy, pięciu było przeciw, nikt się nie wstrzymał.
- Z przykrością stwierdzam, że wniosek został przyjęty, wniosek o odrzucenie ustawy - powiedziała Koc.
Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy górniczej trafiła do parlamentu kilka dni wcześniej jako projekt poselski, bez procesu uzgodnień i konsultacji wymaganych dla projektów rządowych. Podnosiła to we wtorkowej debacie część senatorów opozycji.
Ustawa górnicza precyzuje m.in. zasady udzielania publicznego wsparcia w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR oraz określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych. Określa też koszty tych działań do końca 2031 r., szacowane na 28 mld 821 mln zł, nie licząc kosztów planowanych umorzeń zobowiązań. Wdrożenie proponowanych w nowelizacji rozwiązań wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej - wniosek w tej sprawie ma być wdrożony w styczniu.