Odpowiedź na refleksję

Odpowiedź na refleksję Wojciecha z dnia 20 stycznia 2011 r.

Z zainteresowaniem jako członek Zarządu odnoszę się do Pańskich przemyśleń w przedmiocie dalszego funkcjonowania naszego Bractwa. Ponad 2,5 letnie nasze wysiłki uważam , iż nie powinny pójść w zapomnienie. Jednakże , przy dotychczasowym zaangażowaniu większości członków , a nawet braku symptomów minimalnego wsparcia , można mieć uzasadnione obawy o dalsze znaczące osiągnięcia w sferze naszej stowarzyszeniowej działalności co dla mnie jest zjawiskiem frustrującym .! Mój pogląd w tym zakresie podnosiłem wielokrotnie bez jednak dostatecznego wsparcia. Przykładem być może chociażby ma prośba wystosowana do Zarządu , a sugerująca potrzebę wyrażenia odczuć Zarządu na spotkaniu członków. Prośba ma mimo przychylnej opinii m.in. Księdza Kanonika nie została zaprezentowana. Uważam, iż powinniśmy jako Zarząd w nieodległym czasie s p r e c y z o w a ć jednoznaczne stanowisko w przedmiocie dalszego funkcjonowania Bractwa i zaprezentować je na spotkaniu z członkami . Spotkanie to winno być zorganizowane w I – szej dekadzie Marca br. Na spotkaniu należałoby zaprezentować:

 • nasze dotychczasowe działania i osiągnięcia
 • stanowisko Zarządu ,o którym wyżej wspomniałem
 • poszerzony , zmieniony skład Zarządu i Rady Programowej ,
 • proponowane kierunki działania Zarządu i oczekiwania wobec naszych członków.

Odnosząc się do Pańskich sugestii uważam , iż należałoby :

 1. Wystąpić z ponagleniami dot. opłacania składek ( oczekuję na ewentualne uwagi do projektu mej propozycji ). Po terminie w wyznaczonym w ponagleniu z weryfikować stan członkowski. symbolicznego .
 2. Sprecyzować nasze oczekiwania wobec Zarządu Związku Górnośląskiego i zaprezentować stanowisko na wspólnym spotkaniu obu Zarządów .Obciążenia finansowe są rzeczywiście bardzo wygórowane, ale moje oficjalne wnioskowanie na grudniowym Kongresie wiązku , a dot. częściowej zmiany wysokości odprowadzanych składek zostały tylko jednym głosem wsparte. Uważam, iż na najbliższym naszym Zebraniu Członków należałoby wnioskować o wprowadzenie dwu członowych składek --- Stałą od której należy 25% odprowadzać i drugą dobrowolną przeznaczoną na nasze statutowe potrzeby.
 3. Bezwzględnie doprowadzić do uzyskania O s o b o w o ś ci P r a w n e j o co już wielokrotnie na posiedzeniach Zarządu , sygnalizując nadto, iż takie zobowiązanie ujęte jest w kierunkach działania Bractwa .
 4. Przedmiotem naszych podstawowych celów działania winno być :
 • przeciwdziałanie krzywdzącym opiniom wobec b r a n ż y górniczej jak i naszego Regionu ,
 • organizacja dotychczasowych spotkań środowiskowych , w szczególności na temat r e w i t a l i z a c j i t e r e n ó w , ochrony przed zapomnieniem obiektów p o p r z e m y s ł o w y c h , jak również wspieranie nowych ekologicznie przychylnych rozwiązań w sferze, racjonalizacji optymalnego wykorzystania węgla
 • sprecyzowanie oczekiwań wobec R a d y P r o g r a m o w e j, weryfikacja składu osobowego zgodnie z sugestiami wysuwanymi na ostatnim posiedzeniu Zarządu oraz opracowanie konkretnych zakresów czynności dla poszczególnych członków Zarządu