Kopalnia węgla w Ścinawce Średnie

Portal gospodarka i ludzie  autor: TRz

W gminie Radków na ziemi kłodzkiej podjęte zostały działania
w celu uruchomienia wydobycia węgla kamiennego w kopalni Heddi II. Pierwotna koncesja wydana przez Ministerstwo Środowiska wiosną 2018 r. przewidywała jednak, że eksploatacja miała ruszyć w ciągu 12 miesięcy od jej wydania. Ten termin nie został dotrzymany. W tym roku jednak ministerialna decyzja wydłużyła ten czas do 2021 r.
Starania w celu uruchomienia kopalni trwają od kilku lat. Inwestorem jest zarejestrowana w 2014 r. przez katowicki sąd spółka Nexano Minerals. Początkowo miała siedzibę w Katowicach, w 2019 r. przeniosła się do Ścinawki Średniej. To tam w pobliżu dworca kolejowego i nieczynnej cegielni ma powstać kopalnia.
Koncesja rozpoznawczo-poszukiwawcza nr 33/2014/p w obszarze Heddi II udzielona została spółce Nexano Minerals Sp. z o.o. w obszarze udokumentowanego złoża węgla kamiennego KWK Nowa Ruda w rejonie nieczynnej kopalni Heddi. Koncesja obowiązywała od 12 grudnia 2014 r. do 20 lipca 2017 r.
Kolejnym krokiem było uzyskanie decyzji środowiskowej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 28 lipca 2017 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża węgla kamiennego Heddi II na okres 1 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2025 r. w miejscowości Ścinawka Średnia.
W miejscu planowanej budowy zakładu górniczego nie stwierdzono występowania chronionych gatunków zwierząt. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to jest Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Góry Stołowe PLB020006 położony jest w odległości około 3,6 km. Dodatkowo ustalono, że obszar i teren górniczy obejmie głównie użytki rolne i nieużytki oraz fragmentarycznie obszar zabudowany – w rejonie przylegającym od północy do stacji kolejowej Ścinawka Średnia, ponadto na tym terenie nie stwierdzono cieków wodnych i zbiorników wodnych. Odprowadzane poprzez rów melioracyjny do rzeki Ścinawki oczyszczone wody kopalniane, z uwagi na swój skład chemiczny, nie będą wpływać negatywnie na jakość wód w tym cieku i tym samym nie wpłyną na elementy biologiczne istotne dla osiągnięcia celów środowiskowych JCWP „Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do Nysy Kłodzkiej” o kodzie RW6000812299. Uznano, że inwestycja nie powinna oddziaływać znacząco negatywnie na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, różnorodność biologiczną oraz krajobraz - informuje Katarzyna Łapińska, regionalny konserwator przyrody we Wrocławiu.
Inwestor uzyskał też 26 kwietnia 2018 r. koncesję wydobywczą nr 1/2018. Obszar, na którym ma być prowadzone wydobycie, zajmuje powierzchnię 0,44 km kw. Przemysłowe zasoby węgla kamiennego według stanu na koniec grudnia 2015 r. określono na 320 973 t, natomiast nieprzemysłowe zasoby na 610 814 t. Koncesja udzielona została do 31 grudnia 2025 r. W koncesji zapisano, że wydobycie węgla ma zostać podjęte w ciągu 12 miesięcy od daty jej wydania.
Przedsiębiorcy nie udało się spełnić tego wymogu. Nie oznacza to jednak, że kopalnia nie powstanie.
Koncesja na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Heddi II została zmieniona w zakresie przedłużenia terminu rozpoczęcia działalności. Decyzja zmieniająca koncesję została wydana 26 czerwca 2020 r. Zmieniany punkt 8 koncesji otrzymał brzmienie: „Rozpoczęcie działalności objętej niniejszą koncesją nastąpi nie później niż w ciągu 36 miesięcy od dnia, w którym niniejsza koncesja stała się ostateczna. Za rozpoczęcie działalności rozumie się przystąpienie do wydobywania kopaliny” - informuje Wydział Komunikacji Medialnej w Departamencie Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie.
Zgodnie ze zmienionym zapisem koncesji, wydobycie w kopalni Heddi II ma się rozpocząć nie później niż 26 kwietnia 2021 r. W obecnym stanie prawnym w przypadku nierozpoczęcia przez przedsiębiorcę wydobycia nastąpi naruszenie zapisów koncesji, czyli punktu 8. Organ koncesyjny w takim wypadku wezwie przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień oraz usunięcia naruszeń w terminie wskazanym przez organ. W przypadku, gdy naruszenia koncesji nie zostaną usunięte, organ koncesyjny wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie cofnięcia udzielonej koncesji.