Zmieniony Miejscowy Plan

Portal gospodarka i ludzie  autor: TRz

Zagospodarowania Przestrzennego gminy Świerklaniec umożliwi eksploatacje złoża piasku
W pierwszych dniach września zacznie obowiązywać zmieniony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Świerklaniec, obejmujący teren, na którym znajduje się złoże piasku Żyglin VI. W ten sposób spełniona zostanie ostatnia formalność ze strony gminy, umożliwiająca podjęcie eksploatacji z tego złoża.
Położona na wschód od Tarnowskich Gór gmina Świerklaniec była już w przeszłości miejscem, gdzie prowadzono eksploatację odkrywkową piasku. Po drugiej wojnie światowej pozyskiwano tu piasek podsadzkowy na potrzeby górnośląskich kopalń węgla. Ostatnio, w latach 2017-2018 prowadzono wydobycie ze złoża Żyglin VI. Wydobycie prowadziło Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Bud-Las Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach. Odbywało się na terenie leśnym, w pobliżu szosy Brynica - Ostrożnica na powierzchni około 20 ha. Piasek wykorzystywano do budowy autostrady A1.
Jako że katowicka firma Bud-Las wyraziła zainteresowaniem dalszą częścią tego złoża położoną bliżej Brynicy, miejscowy samorząd przystąpił do przeprowadzenia zmian prawnych to umożliwiających. Dlatego Rada Gminy Świerklaniec podjęła 17 grudnia 2018 r. uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała dotyczyła dla obszaru położonego przy północno-wschodniej granicy gminy w sołectwie Świerklaniec. Teren  w pobliżu granicy z Miasteczkiem Śląskim określony uchwałą liczy 70,7 ha. To właśnie tam znajduje się udokumentowane złoże piasku budowlanego Żyglin VI.
Rozpoczęta niemal trzy lata temu procedura została niedawno sfinalizowana.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący obszar położony przy północno-wschodniej granicy gminy w sołectwie Świerklaniec został uchwalony na sesji 29 lipca 2021r. Uchwałą Nr XLVII/356/21 Rady Gminy Świerklaniec w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy północno-wschodniej granicy gminy w sołectwie Świerklaniec. Plan był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 25 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. Nie było żadnych zgłoszeń o udział w dyskusjach publicznych nad zapisami planu, nie było również uwag. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 6 sierpnia 2021 r. pod poz. 5279. Przewidywane wejście w życie planu to 6 września 2021 r. - informuje Benedykt Guzy z Urzędu Gminy Świerklaniec.
Uchwalenie miejscowego planu było ostatnią formalnością ze strony gminy.
- Po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu przez podmiot mający prawa do złoża stosownych zgód i koncesji z innych instytucji, będzie można rozpocząć eksploatację złoża. Nie jest znana data rozpoczęcia eksploatacji złoża. Możliwe, że przystąpienie do eksploatacji złoża nastąpi w przyszłym roku - dodaje Benedykt Guzy.
Na terenie gminy Świerklaniec nie ma obecnie więcej złóż przeznaczonych do wydobycia. Znajdują się tu jeszcze m.in. złoże pisków podsadzkowych Brynica i złoże kruszywa naturalnego Żyglin IV.