Badania przyrody na terenie pogórniczym w Górach Kaczawskich

Portal gospodarka i ludzie  autor: TRz

Do końca 2021 r. mają być sporządzone ekspertyzy przyrodnicze,
dotyczące Obszaru Natura 2000 Góra Wapienna PLH020095 w Górach Kaczawskich. Jego nazwa utworzona została od szczytu górskiego, na którym niegdyś prowadzono eksploatację odkrywkową wapienia i wypalano ten surowiec w piecach. Na razie, do czasu zakończenia badań, nie można określić wpływu dawnej eksploatacji górniczej na bogactwo przyrody tego terenu.
Obszaru Natura 2000 Góra Wapienna PLH020095 znajduje się na Dolnym Śląsku, w pobliżu Jeleniej Góry. Obszar ten został zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r.
Dla tego miejsca nie zostało jeszcze wydane rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska w sprawie wyznaczenia Obszaru jako specjalnego obszaru ochrony siedlisk. Aktualnie trwają prace nad opracowaniem planu zadań ochronnych dla tego Obszaru, w ramach których dokonywana jest m.in. identyfikacja cennych przyrodniczo miejsc. Zewnętrznym wykonawcom zlecono wykonanie ekspertyzy przyrodniczej związanej z wyszukiwaniem w terenie siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, które są przedmiotami ochrony w Obszarze lub kwalifikują się do uznania za przedmioty ochrony - informuje Katarzyna Łapińska, zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska we Wrocławiu.
Obecnie opracowywany jest pierwszy plan zadań ochronnych dla tego Obszaru. Określić on może zalecenia co do udostępnienia tego rejonu. W niedalekiej przeszłości zmieniony został przebieg niebieskiego szlaku turystycznego, wiodącego wcześniej przez teren dawnej kopalni odkrywkowej na Górze Wapiennej, jednak nie miało to związku z ochroną przyrody.
Wapienne podłoże, odsłonięte w kamieniołomie, może być dobrym miejscem bytowania dla części gatunków roślin, preferujących tego rodzaju gleby. Aktualnie jednak nie wiadomo, czy taka sytuacja ma miejsce w nieczynnej kopalni odkrywkowej.
- Na obecnym etapie prac, przed odbiorem ostatecznych wyników od wykonawców ekspertyz, nie jest możliwe wskazanie, czy w znajdujących się tam wyrobiskach wapiennych zaobserwowano większą, czy też mniejszą liczbę cennych, w tym chronionych gatunków. Odbiór wyników ekspertyz planowany jest na koniec 2021 r. Po odbiorze i przeanalizowaniu wyników ekspertyz, możliwe będzie wskazanie, czy i jakie gatunki zostały stwierdzone w obrębie wyrobisk wapiennych - tłumaczy Katarzyna Łapińska.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie posiada też informacji dotyczących negatywnych zjawisk w Obszarze Natura 2000 Góra Wapienna PLH020095, takich jak np. nielegalna eksploatacja wapienia. Dopiero wyniki prac związanych z opracowaniem planu zadań ochronnych wskażą, czy takie zjawiska występują w Obszarze i czy wymagane będzie podjęcie działań przeciwdziałających tego typu zmianom.