Zmiany kadrowe w nadzorze górniczym

Autor: JD
 
Z dniem 17 listopada 2020 roku prezes Wyższego Urzędu Górniczego
(WUG) dr inż. Adam Mirek powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku Sebastianowi Dziedzicowi. Jak podał WUG, dotychczasowa dyrektor OUG w Gdańsku Lidia Król pokieruje teraz Departamentem Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Z gdańskim urzędem związana była od 2015 roku. Wcześniej pracowała w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie, m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora.
Jest absolwentką Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej Krakowie, ukończyła też studia podyplomowe na AGH w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i zasobów mineralnych oraz Górnictwo odkrywkowe, a także na SGGW w Warszawie - projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko.
Lidia Król posiada uprawnienia geologiczne w zakresie geologii złożowej, geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz stwierdzone kwalifikacje osoby kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych. Jest autorką licznych publikacji z zakresu eksploatacji złóż, koncesjonowania wraz z interpretacją administracyjno-prawną.
Sebastian Dziedzic ukończył studia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na kierunku Górnictwo i Geologia, w specjalności Technika Odkrywkowej Eksploatacji Złóż. Z gdańskim OUG jest związany od ponad czterech lat. Wcześniej przez 8 lat pracował w odkrywkowych zakładach górniczych.