Specjalistyczny Urząd Górniczy do likwidacji

 Autor: PAP/KM

 Specjalistyczny Urząd Górniczy (SUG) w Katowicach, odpowiedzialny m.in. za nadzór
nad podziemnymi obiektami budowlanymi i niektórymi urządzeniami wykorzystywanymi w kopalniach, będzie zlikwidowany, a jego zadania przejmie Wyższy Urząd Górniczy – zakłada projekt, nad którym pracuje MAP.
Zapowiedź przygotowania projektu ustawy o zmianie organizacji organów nadzoru górniczego znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) zakłada, że rząd powinien przyjąć projekt likwidujący SUG do połowy tego roku.
Obecnie nadzór górniczy w Polsce tworzy Wyższy Urząd Górniczy (WUG) z siedzibą w Katowicach oraz sieć 11 okręgowych urzędów górniczych: w Gliwicach, Rybniku, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Kielcach, Krośnie, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku. Dopełnieniem sieci jest zlokalizowany w Katowicach urząd specjalistyczny, o zasięgu ogólnopolskim. Jego planowana likwidacja wiąże się m.in. ze zmianami organizacyjnymi w polskim górnictwie.
"Z uwagi na zmiany w organizacji podziemnych zakładów górniczych, likwidacji kopalń (przede wszystkim węgla kamiennego) i w konsekwencji zmniejszającej się liczby obiektów objętych nadzorem i kontrolą dyrektora SUG, zasadnym jest likwidacja tego organu i przekazanie kompetencji dyrektora SUG innym organom nadzoru górniczego" - podało MAP, uzasadniając proponowane w przyszłym projekcie rozwiązania.
Zadania specjalistycznego urzędu ma przejąć WUG. "Wraz z zadaniami nastąpi przejście pracowników SUG do nowo utworzonego departamentu realizującego zadania, będące dotychczas w kompetencji dyrektora SUG" - zakładają autorzy planowanej nowelizacji przepisów. Obecnie specjalistyczny urząd, który sąsiaduje z Okręgowym Urzędem Górniczym w Katowicach, zatrudnia 26 osób. W WUG natomiast działa departament energomechaniczny, który już teraz wykonuje część zadań z dziedziny, którą zajmuje się specjalistyczny Urząd.
Zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym (Pgg), dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji w odniesieniu do podziemnych zakładów górniczych oraz z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego wymienionych w Pgg podziemnych obiektów budowlanych. Podlega prezesowi WUG.
Dyrektor SUG jest organem nadzoru górniczego pierwszej instancji właściwym m.in. wobec górniczych wyciągów szybowych, niektórych urządzeń transportowych w wyrobiskach, szybów i szybików wraz z wyposażeniem, centrali i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi, a także stacji wentylatorów głównych czy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających określone obiekty, maszyny i urządzenia.