Sprawozdanie z Konferencji 24 maja 2010

Sytuacja ta była m.in. powodem zorganizowania przez Zarząd Bractwa Gwarków konferencji w dniu 24 maja br . w pomieszczeniach Związku Górnośląskiego. Wspomniana Konferencja pt „ Opodatkowanie podziemnych wyrobisk górniczych podatkiem od nieruchomości „ zgromadziła liczną rzeszę osób zainteresowanych tematyką , w tym Parlamentarzystów , przedstawicieli samorządów miast i gmin regionu ,przedstawicieli świata nauki , Instytutów Podatkowych oraz Spółek Węglowych jak i członków Bractwa. Wysiłki podjęte przez Zarząd Bractwa zaowocowały zaprezentowaniem spornego problemu i próbą znalezienia niezbędnego konsensusu, czyli optymalnego rozwiązania dla Gmin i Górnictwa. Moderator konferencji , redaktor A. Stefański otwierając konferencję przedstawi ł zebranym program konferencji , którego tematykę prawie w całości zrealizowano .Brakło mianowicie przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Górniczych, którzy powinni byli zaprezentować ich stanowisko w przedmiotowym temacie.

Na wstępie Prezes Związku Górnośląskiego J. Buszman , Prezes Bractwa Gwarków Z . Pawłowski oraz Ksiądz Kanonik P. Buchta dziękując za ciekawą i tak potrzebną inicjatywę wyrazili pogląd i zarazem życzenie wypracowania racjonalnego stanowiska satysfakcjonującego obydwie strony konfliktu.

Przedstawiciel Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki R. Wojciechowski omawiając aktualną sytuację i perspektywy do 2030 r. Górnictwa Węgla Kamiennego podkreślił , iż mimo spadającego trendu wydobycia węgla, będzie on nadal stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Mimo powszechnego kryzysu górnictwo krajowe realizując w 100 % płatności para budżetowe i budżetowe ( bez kopalni Bełchatów ) zanotowało niewielkie straty (z wymienioną kopalnią niewielki zysk ) Dla zapewnienia jednak wymaganego wydobycia należy górnictwo wesprzeć środkami pomocowymi i to niebagatelnymi.

Prezes G . I . P – H , J . Olszowski omawiając wpływ górnictwa na sytuację makroekonomiczną kraju jak i obligatoryjne ciągle wzrastające obciążenia w latach 2000 – 2009 (zamknęły się niebagatelną kwotą 5 8.740.600.000 zł) . Kwota ta skutkowała corocznym przyrostem obciążeń jednej tony pozyskiwanego węgla i tak przykładowo wynosiło to odpowiednio w latach :

Rok 2000: 35, 45 zł / 1 tony węgla

Rok 2004: 72, 49 zł / 1 t. węgla

Rok 2008: 84, 75 zł / 1 t. węgla

Prezes J. Olszowski zwrócił uwagę, iż przyjęcie tegoż kontrowersyjnego podatku jak i obowiązku jego płacenia , obciążyłoby górnictwo kwotą ponad 1,0 mlda zł z uwzględnieniem należnych odsetek. Takie obligatoryjne postawienie sprawy za skutkowałoby niewyobrażalnymi dla krajowego górnictwa skutkami , włącznie z zagrożeniem upadłości resortu .

Przedstawiciele świata nauki jak i Instytucji podatkowych stwierdzali , iż brak jakichkolwiek podstaw do obciążania podziemnej infrastruktury górniczej podatkiem od nieruchomości. Podatek ten stanowiłby ewenement Polski . Poza wszelką dyskusją jest natomiast ustawowy obowiązek usuwania szkód górniczych przez przedsiębiorcę górniczego . Nadto Gminy na usuwanie innych uciążliwości związanych z eksploatacją węgla otrzymują 60 % wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Zwracano także uwagę, iż aktualnie sporny problem jest analizowany przez Trybunał Konstytucyjny, w wyniku zwrócenia się z takim wnioskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Specjaliści od prawa w swych wypowiedziach sugerowali wstrzymanie sporów między stronami do czasu wydania przez Trybunał jednoznacznego orzeczenia.

Kolejni prelegenci to Parlamentarzyści - J. Rzymełka - przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. P G G oraz posłanka Danuta Pietraszewska. Wymienieni posłowie zaprezentowali odmienne, przeciwstawne sobie stanowiska w przedmiocie zasadności obciążania nie tylko górnictwa węgla kamiennego podatkiem od nieruchomości ….

Z uwagi na nieprzybycie przedstawiciela Gmin Górniczych o czym już wyżej sygnalizowano (mimo przyjęcia zaproszenia ) nie zapoznano się ze zbiorczą opinią środowiska gmin pod którymi prowadzona jest eksploatacja niewątpliwie ze szkodą dla prób znalezienia konsensusu w przedmiotowym zakresie .

Dyskutanci, w tym Prezydent Rudy Śląskiej prezentowali również niejednolite stanowiska, chociaż generalnie uznawano, iż problem jest do rozwiązania przez Rządowe Instytucje, bowiem zarówno śląskie gminy jak i górnictwo nie są w stanie bez niepowetowanych strat i to nie tylko ekonomicznych wymieniony problem rozwiązać. W konkluzji uznano, iż zaprezentowane materiały stanowią doskonały materiał , nad którym byłoby zasadnym i to w miarę szybko popracować w zespole przedstawicieli :

  • Związku Górnośląskiego ,
  • Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej ,
  • Stowarzyszenia Gmin Górniczych ,
  • Wybranych przedstawicieli nauki Śląskiej , oraz
  • Bractwo Gwarków .,

Wypracowane wspólnie stanowisko winno stanowić materiał do zaprezentowania na niezbędnym wręcz spotkaniu przedstawicieli reprezentujących Gminy i Górnictwo regionu koniecznie z udziałem władz województwa i przedstawicielami Rządu Polskiego w miejscu i terminie przez Premiera ustalonym .

 

Opracował członek Bractwa Z. Skrzypek