Panel dyskusyjny - konferencja w Miejskim Centrum Kultury

Zarząd Bractwa reprezentował jego członek Z. Skrzypek.

 

Przesłaniem panelu była dyskusja nt. aktualnej sytuacji branży górniczej z udziałem władz Rudy Śl., Kompanii Węglowej S A, niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli pięciu Central Związkowych. Z ponad 2 - godz. ciekawej i rzeczowej dyskusji można zreasumować poniższymi stwierdzeniami :

 • Jak dotąd górnictwo w kraju przez dysydentów , media i społeczeństwo polskie traktowane jest jako „pasożyt„ w krajowej gospodarce i z przeświadczeniem ,iż do górnictwa ciągle cały kraj musi dopłacać.

Zebrani jednomyślnie stwierdzali , iż za taki stan rzeczy odpowiedzialna jest Strona Rządowa, która winna pełnić funkcję właściciela godzącą stronę zarządzającą ze stroną społeczną, a nadto przy ocenie uwzględniającą efektywność ekonomiczną ale i również efektywność społeczną .

 • Górnictwo jako społeczny rynek to specyficzna branża o strategicznym dla krajowej gospodarki znaczeniu obok Energetyki , Rolnictwa i jego przetwórstwa , Transportu nie może być postrzegane tylko jako źródło biznesu .
 • Potrzebna jest ścisła , rzeczowa , merytoryczna współpraca stron w Regionie ( parlamentarzystów , związkowców , gmin i zarządów Spółek węglowych ) na rzecz wypracowywania optymalnych , racjonalnych rozwiązań jak i reprezentowanie jednym głosem interesów Śląska w Warszawie .
 • Jako zdecydowanie niewłaściwe uznano brak przedstawicieli Śląskich Parlamentarzystów ( obecnych tylko 4 posłów P i S – u ) , władz Centralnych i Wojewódzkich , Gmin jak i niestety Spółek Węglowych( z wyjątkiem K W S A ) i kopalń.
 • Wskazanym byłoby organizowanie periodycznych podobnych spotkań , ale bezwzględnie z reprezentacją wszystkich sił społecznych , samorządowych i gospodarczych Regionu celem rozwiązywania problemów na miejscu i wysyłanie na zewnątrz spójnych , jednolitych stanowisk .
 • Należy podjąć próby poprzez stosowne organa krajowe zliberalizowania Unijnego Pakietu Energetycznego 3 x 20 + 10.
 • Odpolitycznić należałoby zarządzanie sektorem Energetycznym ( górnictwo i energetyka ) z rozliczanie ich z całokształtu działalności . Z kilkunastu ministrów górnictwa w okresie transformacji tylko 2- ch posiadało kwalifikacje górnicze . Sygnalizowano , iż weryfikacji wymaga również forma odwoływań kadry zarządzającej sektorem .

 

W informacji podano tylko najważniejsze zdaniem przedstawiciela Zarządu Bractwa poruszane problemy , z uwagi na deklarację Prezydenta Rudy Śląskiej „ o wydaniu Komunikatu z przebiegu Panelu Dyskusyjnego .

Zarząd Bractwa uczestniczący w Panelu nie został dopuszczone do zaprezentowania opracowanych uwag z uwagi na formułę Panelu , ale materiał został udostępniony Prezydentowi - organizatorowi spotkania . Pełny tekst wystąpienia B R A C T W A prezentuje się poniżej

Reprezentując Zarząd Bractwa Gwarków pozwolę sobie podziękować za zaproszenie do udziału w tym tak istotnym panelu dyskusyjnym który potraktować można jako kontynuację konferencji organizowanej przez Bractwo Gwarków w dniu 24 maja br., z udziałem m.in.: Pana Prezydenta Andrzeja Stania.

Pragnę zwrócić uwagę na bardzo ważkie treści zawarte w imiennym zaproszeniu wskazujące na istotne dla krajowej gospodarki znaczenie górnictwa węgla kamiennego jak i na bardzo niesprawiedliwe oceny rodzimego górnictwa traktując je jako zbędnego balastu i źródło niepotrzebnych kłopotów oraz społecznych kosztów.

Mimo, może na przekór tym opiniom należy stanowczo uświadamiać społeczeństwu, iż udział Śląska w krajowym PKB to rząd 14-15% na co zwracano m.in. uwagę w trakcie wrześniowych obrad II Kongresu Górniczego w Gliwicach. Nie od rzeczy będzie w tym miejscu wskazać na niebagatelny wkład w tym zakresie górnictwa węglowego jak i przemysłu około górniczego. Przypomnieć należy, iż górnictwo kreuje dodatkowo ok. 400 tysięcy miejsc pracy w swym otoczeniu.

Górnictwo węgla kamiennego na przestrzeni lat 2000 – 2009 odprowadziło tytułem płatności publiczno-prawnych 58.740.609 tysięcy złotych co stanowi aż 34% wpływów ze sprzedaży węgla.

W tym samym okresie na rzecz górnictwa Państwo przekazało dotacji w wysokości tylko 8,1 mld złotych, które to środki przeznaczono prawie w całości na likwidację kopalń jak i na restrukturyzację zatrudnienia (odprawy).

Powołany przy Premierze Zespół Doradców strategicznych opracowujący dokument pn. „Polska 2030 – wyzwania rozwojowe „ wśród 10 kluczowych wyzwań wymienia bezpieczeństwo energetyczno—klimatyczne Polski ,stwierdzając nadto w obszarze polityki fiskalnej Państwa na niezbędność kreowania rozkładu obciążeń podatkowych przychylnych pro oszczędnościowym zachowaniom jak i promujących poprawną politykę inwestycyjną

Chciałbym w tym miejscu podać parę przykładów potwierdzających jednak wybitnie restrykcyjną politykę Państwa wobec rodzimego górnictwa:

 • Budżet Państwa jak ukazała m.in. Gazeta Prawna – 16.IX.br. przejął ponad 40% wszystkich danin górnictwa z lat 2000-2009 ,o czym też już wyżej sygnalizowałem. Jest to niespotykany fiskalizm w skali innych krajów unijnych – blokujący nie tylko rozwój górnictwa ale wręcz uniemożliwiający utrzymanie wysokości wydobycia (wzrost importu węgla z 2 mln ton rocznie do 12 mln ton w 2009 roku.
 • Górnictwo do dziś mimo obowiązującej Ustawy Budżetowej nie potrafi pozyskać środków z kwoty 400 mln zł na tzw. Początkowe Inwestycje i to mimo olbrzymich zasadnych potrzeb wynoszących za lata 2008-2010 12,3 mld zł z czego KW S.A. – 2,7 mld zł

KHW – 2,2 mld zł

JSW – 6,5 mld zł

Bogdanka – 0,9 mld zł

Dla ciekawości –według wypowiedzi p. Minister Łobodzińskiej (Sejm RP )– Wielka Brytania za ostatnie 3 lata wyasygnowała na Inwestycje Początkowe 86 mln Euro, a niewielka Słowacja 14 mln Euro.

 

 • W kryzysowym 2009 roku Spółki Węglowe zmuszone były do wpłacania na rzecz Budżetu tytułem dywidendy 113 mln zł (a w okresie lat 2000 – 2009 aż 1.168.620,800 zł) przy olbrzymich potrzebach inwestycyjnych).
 • Polskie górnictwo – obciążone jest karami pieniężnymi za odprowadzanie wód kopalnianych kilkadziesiąt razy wyższymi od zdecydowanie bardziej szkodliwych ścieków komunalnych!

 

Szanowni Zebrani- podałem tylko niektóre bardziej lub mniej uciążliwe przykłady świadczące dobitnie o zdecydowanie restrykcyjnej polityce Rządu w stosunku do rodzimego górnictwa i to mimo głoszonych coraz dobitniej w Unii Europejskiej głosów specjalistów i ekspertów o niezbędności sięgania po własne krajowe źródła energii, jak i potrzebie zmniejszania zależności od importu nośników energii.

Nie od rzeczy będzie w tym miejscu zacytować słowa Wicepremiera Waldemara Pawlaka zawartych w przesłaniu skierowanym do uczestników II Kongresu Górnictwa – cytuję: przemysł górniczy jeszcze przez długie lata będzie jedną z podstaw rozwoju krajowej gospodarki.

 

Stwierdzenie powyższe i nie tylko one, uprawniają Zarząd Bractwa Gwarków zawnioskować do organizatorów dzisiejszego Spotkania Panelowego o wystosowanie apelu pod adresem Rządu RP jak i Dysydentów, w tym Parlamentarzystów o natychmiastową zmianę podejścia do rodzimego górnictwa węgla kamiennego.

 

Uważamy, że należałoby m.in.:

 

 • odstąpić od dalszego stanowienia kolejnych restrykcyjnych obciążeń, w tym podatku od wyrobisk podziemnych, w stosunku do górnictwa węgla kamiennego, którego usankcjonowanie doprowadzi do wręcz dramatycznej sytuacji branży,
 • przyspieszyć decyzję na rzecz uruchomienia kwoty 400 mln złotych na realizację Inwestycji Początkowych w Spółkach Węglowych, a nadto w nawiązaniu do wrześniowych deklaracji polsko-niemieckiego spotkania w Katowicach podjąć stanowcze działania Rządu RP na Forum Komisji Unijnej o utrzymanie w najbliższych latach regulacji wynikających z Rozporządzenia 1407/2002 wspierających m.in. dalsze finansowanie Początkowych Inwestycji jak i pokrywania odziedziczonych zobowiązań,
 • wskazanym byłoby nadto zweryfikowanie regulacji prawnych na rzecz zwiększenia środków z opłaty i Eksploatacyjnej do wysokości 80% dla realizacji niezbędnych Inwestycji Proekologicznych w Regionie,
 • należałoby również rozważyć rezygnację obciążania górnictwa z wpłat dywidend z zysku z przeznaczeniem tych środków wyłącznie na Proekologiczne przedsięwzięcia,
 • mając na uwadze niewątpliwą zależność funkcjonowania rodzimego górnictwa od sytuacji sektora energetycznego nie wolno przejść obojętnie wobec faktu , iż polskie elektrownie dostały, ale tylko do 2020 roku część uprawnień emisji CO2 za darmo. Jak wynika z szacunków eksperta Mc Kinsey,a , niezbędne krajowe nakłady inwestycyjne na ograniczanie emisji CO2 w Polsce w latach 2011 - 2015 to rocznie co najmniej 2,5 mlda Euro, a w latach 2021 – 2030 aż ponad 6 ,0 mlda. W związku z powyższymi uwarunkowaniami i liberalnym podejściu do ograniczania emisji CO2 potentatów gospodarczych świata , należałoby mimo niewątpliwie skomplikowanych bardzo trudnych procedur podejmować poprzez stosowne Agendy Rządowe jak i polskich Euro deputowanych ( jest to sprawa być albo nie być polskiej Energetyki ale i Górnictwa ) zdecydowane działania na rzecz pewnej weryfikacji Pakietu 3 x 2 0 + 1 0 krajów Unii , w tym Polski.

 

Dziękując za możliwość wystąpienia pragnę poinformować zebranych o podjęciu przez Zarząd Bractwa Gwarków inicjatywy czuwania w Kaplicy przy Silesia City Center w Katowicach na rzecz uratowania uwięzionych chilijskich górników. Informuje, iż w każdą sobotę o godzinie 19.00 w wyżej wymienionej kaplicy odprawiana jest msza święta w intencji rychłego uratowania górników.

 

Katowice, dn . 29 września 2010 r.