Góra Gipsowa z górniczą przeszłością

AUTOR: TOMASZ RZECZYCKI
 
Nielegalny wjazd pojazdów na Górę Gipsową ma być od 2021 r.
utrudniony. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu planuje tam umieścić szlaban.
Góra Gipsowa znajduje się na Płaskowyżu Głubczyckim w pobliżu miasta Kietrz. Przez kilkadziesiąt lat w XX w. była ona terenem podziemnej eksploatacji gipsu. Po drugiej wojnie światowej funkcjonowało na niej gospodarstwo Krotoszyn, wchodzące w skład Opolskiego Zespołu Gospodarstw Rolnych Górnictwa w Kietrzu. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. na powierzchni 1,02 ha utworzono tu rezerwat przyrody Gipsowa Góra, dla ochrony roślinności stepowej. Później dwukrotnie obszar rezerwatu powiększano, ostatnio w 2016 r. do wielkości 8,65 ha. Obecnie nie ma starań w kierunku dalszego powiększania powierzchni chronionej.
Mimo prowadzonej na tym terenie w przeszłości eksploatacji górniczej, sam rezerwat nie jest narażony na szkody górnicze.
Na terenie rezerwatu Góra Gipsowa nie znajdują się wyrobiska, korytarze czy inne miejsca eksploatowane górniczo. Do roku 1972 prowadzono eksploatację złóż gipsu w terenach przyległych do rezerwatu przyrody - wyjaśnia Alicja Majewska, regionalny dyrektorochrony środowiska w Opolu.
Góra Gipsowa ma za to inne zagrożenia. Pojawiają się na niej gatunki inwazyjne roślin, w tym bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt barszcz Sosnowskiego. W okresie wiosenno-letnim 2020 r. zostały wykonane prace związane z odtwarzaniem murawy kserotermicznej oraz usuwaniem wszystkich zauważonych okazów barszczu Sosnowskiego. Prowadzono także późnoletnie koszenie obszaru siedliska muraw. Na 2021 r. planowany jest montaż szlabanu, uniemożliwiającego nielegalny wjazd pojazdów. Również w nadchodzącym roku planowana jest kontynuacja zabiegów ochrony czynnej, polegających na odtwarzaniu murawy kserotermicznej oraz usuwaniu gatunków inwazyjnych - dodaje Alicja Majewska.
Aktualnie ze względu na działania związane z usuwaniem gatunków inwazyjnych oraz odtwarzaniu siedliska muraw rezerwat nie jest dostępny dla ruchu pieszego i rowerowego.