Ponad 1,7 mld zł zysku EBITDA Grupy Tauron

 Polska Agencja Prasowa

w pierwszym kwartale 2021
 
  W pierwszym kwartale br. Grupa Tauron wypracowała 851 mln zł zysku netto, a wartość EBITDA - zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe - wyniosła 1 mld 735 mln zł. Na inwestycje Grupa wydała 639 mln zł - wynika z opublikowanych we wtorek szacunkowych danych.
Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany 19 maja. Szacunkowe dane wskazują, że zysk EBITDA wzrósł rok do roku w niemal wszystkich segmentach działania Grupy, za wyjątkiem segmentu odnawialnych źródeł energii.
Na spadek EBITDA w segmencie OZE o 37 mln zł złożyły się m.in. niższy o 26 proc. rok do roku wolumen produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wyższe o ponad 16 proc. ceny sprzedaży prądu (dało to wzrost EBITDA w tym segmencie o 8 mln zł), a także brak wsparcia dla elektrowni wodnych o mocy poniżej 5 MW oraz farmy wiatrowej Zagórze (30 MW), co przełożyło się na spadek EBITDA o kolejne 8 mln zł.
W wynoszącym w skali Grupy ponad 1,7 mld zł zysku EBITDA największy udział w pierwszym kwartale br. miał segment dystrybucji energii (742 mln zł) oraz segment jej wytwarzania (686 mln zł). Na segment sprzedaży przypadło 234 mln zł zysku EBITDA, na segment OZE 84 mln zł, zaś EBITDA segmentu wydobycie była ujemna, na poziomie 14 mln zł.
W segmencie dystrybucji EBITDA wzrosła rok do roku o 58 mln zł, co jest m.in. zasługą zwiększenia dostaw energii elektrycznej o 545 GWh oraz wzrostu pozostałych przychodów dystrybucyjnych.
W segmencie wytwarzania EBITDA wrosła o 617 mln zł, co wiąże się m.in. z pracą nowego bloku w Elektrowni Jaworzno oraz restrukturyzacją portfela uprawnień do emisji CO2 w związku z nadwyżką uprawnień, wynikającą z opóźnienia oddania bloku 910 MW w Jaworznie do eksploatacji. Tauron uzyskał też w pierwszym kwartale 168 mln zł przychodów z Rynku Mocy. Wyniki segmentu wytwarzanie zawierają dane dotyczące spółki Tauron Ciepło, która nie jest obecnie przeznaczona do sprzedaży.
W segmencie sprzedaży energii EBITDA wzrosła w pierwszym kwartale o 52 mln zł, co wynika m.in. z wyższej o 17 mln zł marży na sprzedaży prądu oraz niższej o 15 mln zł wartości ujętych odpisów aktualizujących należności.
Także w segmencie wydobycia węgla zysk EBITDA wzrósł w pierwszym kwartale rok do roku o 23 mln zł, choć wskaźnik ten nadal pozostaje ujemny. Poprawa wyniku to m.in. efekt wzrostu wydobycia węgla o 21 proc. (do poziomu 1,43 mln ton) oraz sprzedaży tego surowca o 39 proc. (do 1,24 mln ton), mniejszego niż rok wcześniej przyrostu zapasów węgla, a także spadku - w ujęciu rocznym - średniej ceny węgla o 7 proc., co było pochodną sytuacji rynkowej.
Pierwszy kwartał tego roku Grupa Tauron zamknęła - według szacunków - przychodami ze sprzedaży w wysokości 6 mld 445 mln zł, zyskiem operacyjnym (EBIT) rzędu 1 mld 212 mln zł, zyskiem brutto 1 mld 97 mln zł oraz zyskiem netto w wysokości 851 mln zł. Na inwestycje Grupa wydała 639 mln zł. W końcu marca dług Taurona netto wynosił 9 mld 792 mln zł, a wskaźnik długu netto/EBITDA miał wartość 1,96x.
W pierwszym kwartale br. Grupa Tauron wyprodukowała 4,22 terawatogodziny energii elektrycznej, w tym 0,48 TWh ze źródeł odnawialnych, a także 5,15 PJ ciepła. Do odbiorców trafiło 13,79 TWh energii (w tym do odbiorców końcowych 13,35 TWh), zaś sprzedaż energii wyniosła 8,77 TWh.(PAP)