Zmiany w przepisach koncesji na wydobycie

Autor: PAP
  
Wykreślenie z obecnie obowiązującej ustawy przepisu pozwalającego
na jednorazowe przedłużenie obowiązywania koncesji w przypadku poszukiwania i rozpoznania złoża węglowodorów - zakładają poprawki zarekomendowane w czwartek przez senackie komisje.
Przyjęta we wtorek przez Sejm nowela ustawy uchyla dotychczasowe przepisy pozwalające warunkowo przedłużać koncesje, bez konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych, na wydobycie węgla kamiennego, brunatnego oraz siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową.
Chodzi o nowelę ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Podczas czwartkowego posiedzenia senacka Komisja Środowiska oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności postanowiły, aby z noweli wykreślić również przepisy dające możliwość jednokrotnego wydłużania terminu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz ich wydobywanie ze złóż.
Poprawki uzyskały pozytywną opinię Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister klimatu Piotr Dziadzio tłumaczył, że nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie wątpliwości prawnych co do zgodności obecnych przepisów z unijnymi.
Zgodnie z obowiązującym prawem jednorazowe wydłużenie koncesji w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia wymienionych kopalin było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji było uzasadnione racjonalną gospodarką złożem.
Resort klimatu informował wcześniej, że na podstawie dotychczasowych przepisów takiego jednorazowego przedłużania dokonano w przypadku ok. 20 koncesji.

398571 r2 940