LW Bogdanka z umową na eksport węgla na Ukrainę

Autor: ICH
  
Firma Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła ze spółką D. Trading International z siedzibą
w Genewie umowę eksportu węgla energetycznego na teren Ukrainy. Wartość dostaw węgla przewidzianych w tej mowie eksportu wyniesie szacunkowo 27 mln dolarów - wynika z informacji podanych przez Lubelski Węgiel Bogdanka.
LW Bogdanka podała, że umowa eksportu określa warunki cenowo-wolumenowe dostaw węgla dla odbiorców na Ukrainie, w okresie jej obowiązywania, tj. od 15.08.2021 roku 28.02.2022 roku.
Wartość dostaw przewidzianych w umowie eksportu wyniesie szacunkowo 27 mln dolarów  (tj. około 104 mln zł). Wartość określona w zdaniu poprzednim zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez strony w okresie obowiązywania umowy eksportowej, o wartości szacunkowej 3,6 mln dolarów (tj. około 14 mln zł)- czytamy w komunikacie LW Bogdanka.
Łączna wartość sprzedaży dla D. Trading International
LW Bogdanka podała, że jej łączna wartość sprzedaży w latach 2021 - 2022 dla D. Trading International po zawarciu opisywanej umowy eksportu i uwzględniając pozostałe zawarte kontrakty wyniesie około 39 mln dolarów (tj. około 149 mln zł).
Opisywana umowa eksportu stanowi, że w przypadku przekroczenia w dostawach granicznych parametrów jakościowych, cena węgla zostanie skorygowana o określony w umowie eksportu współczynnik, a w przypadku niezrealizowania ilości węgla określonej w umowie eksportu, strona z winy której to nastąpiło może zostać obciążona karą umowną w wysokości stanowiącej równowartość 10 proc. wartości netto niedostarczonej lub nieodebranej ilości węgla.
- Umowa eksportu przewiduje możliwość jej wypowiedzenia jedynie w sytuacji gdy naruszone zostaną zawarte w niej zapisy antykorupcyjne - czytamy w komunikacie LW Bogdanka.