Kolejne odpisy JSW

Tym razem ponad 80 mln zł

  Adam Sofuł
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował o podjęciu uchwały w sprawie utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 82,9 mln zł. To kolejny odpis w ostatnich tygodniach.
Zarząd JSW podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizujacego w segmencie węgiel w wysokości 82,9 mln zł. Spółka w komunikacie twierdzi wprawdzie, że „została przeprowadzona analiza przesłanek, w wyniku której oceniono, że nie występują nowe przesłanki, które wskazywałyby na możliwość utraty wartości aktywów, ani też nie stwierdzono, aby ustały przesłanki zidentyfikowane w poprzednich okresach, w wyniku których utworzone zostały odpisy” .
Tłumaczy jednak, że „z uwagi na fakt, iż zdyskontowane przepływy generowane przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne, tj. Kopalnię Węgla Kamiennego "Jastrzębie-Bzie” przyjmują wartość ujemną oraz zerową wartość odzyskiwalną (..) zaszła konieczność utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel”.
Dokonanie powyższego odpisu pomniejszy wynik operacyjny Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Grupy Kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową – czytamy w komunikacie.
To kolejny odpis w ostatnich tygodniach. Na początku marca JSW poinformowała, że dokona odpisów o łącznej wartości ponad 640 mln zł w związku z utratą wartości aktywów: 223,2 mln zł w segmencie węglowym oraz 420,6 mln zł w segmencie koksowym.
Odpisy „węglowe” dotyczyły majątku KWK "Budryk", KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch Zofiówka, KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch Borynia oraz KWK "Jastrzębie-Bzie" zaś „koksowe” majątku Koksowni Radlin oraz Koksowni Jadwiga.
JSW zakończyła rok 2021 zyskiem netto w wysokości 952,6 mln zł netto, wobec ponad 1,5 mld zł straty rok wcześniej.