Wynik okupiony

 autor: Kajetan Berezowski

 ciężką pracą całej załogi oraz kierownictw kopalń i zakładów górniczych
Ponad 32 mln t rudy, miedzi, srebra i innych pierwiastków wydobyto z zakładów górniczych należących do KGHM w 2022 r. Na bazie tego urobku na powierzchnię trafiło m.in. 442 700 ton miedzi, 1533 tony srebra i 229 tys. ton soli kamiennej. – Ten wynik został okupiony ciężką pracą całej załogi oraz kierownictw kopalń i zakładów górniczych – podkreśla Jan Zimroz, dyrektor ds. górnictwa w KGHM Polska Miedź.
Obecnie KGHM posiada w kraju koncesję pozwalającą eksploatować w sześciu obszarach górniczych rudy miedzi i jednym obszarze górniczym soli kamiennej. Łączna długość wyrobisk aktywnych wynosi ok. 2000 km, a liczba maszyn, na których oparta jest technologia górnicza, to 1243 sztuki.
Nasza technologia oparta jest o tradycyjne roboty strzałowe, na które zużywany rocznie ok. 19,2 tony materiału wybuchowego – sprecyzował Jan Zimroz.
Powierzchnia obszarów górniczych liczy ponad 500 km kw.
– Operujemy w 59 polach eksploatacyjnych, korzystając z 27 szybów, którymi udostępniliśmy złoże, i którymi prowadzimy przewietrzanie wyrobisk. Jeden szyb znajduje się na etapie budowy, a w zasadzie jest zgłębiony. To najgłębszy szyb górniczy w Polsce, liczący 1351 
W bezpośrednim sąsiedztwie wybranych obszarów górniczy KGHM posiada koncesje na poszukiwanie złóż miedzi w nowych obszarach górniczych: Ścinawa, Głogów i Radwanice-Białożyce
. Na dużych głębokościach
 – Jesteśmy w zasadzie w końcowej fazie rozpatrywania wniosku koncesyjnego na złoże Retków. Działamy na zachodnim brzegu Odry, ale zastanawiamy się już nad budową kopalń po jej drugiej stronie – podkreśla dyrektor ds. górnictwa w KGHM Polska Miedź.
Warunki geologiczno-górnicze zdeterminowane są przede wszystkim czynnikami związanymi ze wzrostem głębokości eksploatacji, dużą zmiennością budowy geologicznej złoża i temperaturą pierwotną skał, która osiąga 48 st. C w udostępnionych złożach i w najbliższych latach może sięgnąć nawet 51 st. C. Wzrastają inne zagrożenia naturalne, w tym wodne w północnej części obszaru górniczego Sieroszowice. W związku z tym powstaje infrastruktura odwadniająca, w tym pompownia głównego odwadniania przy szybie Retków 4, która powinna być ukończona w czerwcu br. Jej wydajność docelowa sięgnie 20 kubików na minutę. Kierunki rozwoju KGHM to eksploatacja na dużych głębokościach, profilaktyka i wprowadzenie maszyn nowej generacji, napędzanych silnikami elektrycznymi. Z tym związana jest konieczność budowy nowych szybów, sieci wentylacyjnej i klimatyzacji centralnej oraz stanowiskowej.
KGHM Polska Miedź inwestuje w powierzchniową stację klimatyzacji. Instalacja ma umożliwić pracę na 1300 m głębokości, gdzie średnia temperatura pierwotna górotworu wynosi ok. 50 st. C. Inwestycja jest przyjazna środowisku i ma przynieść oszczędności dzięki zastosowaniu układu trigeneracji, ale przede wszystkim przyczyni się do bezpiecznych warunków pracy na wyrobiskach. 
Więcej srebra
Plan produkcji kopalń KGHM Polska Miedź na 2023 r. zakłada wydobycie miedzi w urobku na poziomie zbliżonym do wielkości w 2022 r. W zakresie srebra przewidywany jest wzrost produkcji w konsekwencji wykorzystania pełnych zdolności przerobowych przy niższej zawartości tego pierwiastka w urobku. W górę pójdzie jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych, głównie z tytułu wzrostu cen materiałów technologicznych, czynników energetycznych i paliw oraz stawek usług obcych przy zachowaniu zakresu rzeczowego kosztów.
Szczególny nacisk – jak podkreślił Jan Zimroz – skierowany zostanie na wzrost bezpieczeństwa pracy. Spółka opracowuje i wdraża rozwiązania pozwalające m.in. na automatyzację procesów produkcyjnych, ograniczanie wysiłku fizycznego człowieka czy poprawę efektywności produkcji.
Z przedstawionych danych wynika, że od 1996 r. liczba wypadków w zakładach KGHM spadła o 80 proc. W ub.r. w porównaniu z 2022 r. o 4,28 proc. W 2022 r. zanotowano 109 wypadków przy pracy. Dalszemu polepszaniu poziomu bezpieczeństwa służyć mają realizowane od lat programy: Think About Consequences oraz Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, zgodnie ze Strategią biznesową KGHM Polska Miedź na lata 2019-2023.