Witczak czeka

autor: TRz

 na przejęcie przez gminę
 Mijają trzy lata minęły od momentu, gdy władze Bytomia wyraziły wolę przejęcia szybu Witczak KWK Centrum. Ponad rok temu Spółka Restrukturyzacji Kopalń zakończyła zasypywanie szybu. Czas mija, a w ocenie osób postronnych procedura przejęcia przez UM Bytom od SRK nieruchomości po zasypanym szybie mocno się przedłuża.
- W sprawie szybu „Witczak” nadal toczą się rozmowy oraz wymiana korespondencji między gminą Bytom i Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA. Po 12 kwietnia 2023 roku, czyli wizycie i oględzinach pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu, w dniu 18 maja 2023 roku gmina w piśmie ponownie zadeklarowała chęć przejścia obiektów szybu „Witczak” określając jednocześnie, jakie w ocenie gminy Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA powinna wykonać prace przed przejęciem obiektów przez miasto, to jest zlikwidować część urządzeń i wyposażenia, sporządzić mapę przebiegu podziemnych sieci i kanałów na przejmowanym obszarze oraz zmienić sposób zasilania tego terenu w energię elektryczną. Kolejna korespondencja miała miejsce 13 czerwca /pismo SRK do gminy Bytom/, 7 lipca /odpowiedź gminy Bytom do SRK/ i 2 października /pismo SRK do gminy Bytom/, a jej przedmiotem były uzgodnienia dotyczące wykonania prac określonych przez gminę w piśmie z 18 maja 2023 roku. Nadmieniam, że do dziś nie otrzymaliśmy informacji o wykonaniu tych prac przez SRK - informuje Tomasz Sanecki z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Szyb Witczak wykonany został w latach 1961-1965. Zgłębiono go w północno-zachodniej części miasta, przy ówczesnej drodze i linii tramwajowej łączącej Bytom i Piekary Śląskie. Był to szyb peryferyjny KWK Dymitrow, przemianowanej w 1990 r. na KWK Centrum. Szyb wykorzystywano do zjazdów załogi oraz do dostarczania piasku podsadzkowego i materiałów.
Po tym jak wiosną 2015 r. kopalnia Centrum zakończyła wydobycie i postawiona została w stan likwidacji, los szybu wydawał się przesądzony. Przez krótki czas wydawało się, że szyb zostanie ocalony, gdyż Urząd Miejski w Bytomiu wnioskował do SRK o przekazanie szybu wraz z częścią wyrobisk. Latem 2021 r. te rachuby przestały być aktualne, gdy przedstawiciele magistratu doprecyzowali, że jednak zależy im tylko na wieży wyciągowej i części zabudowań powierzchniowych. SRK wznowił więc działania zmierzające do fizycznej likwidacji szybu. Na początku września 2022 r. rura szybu Witczak została całkowicie zasypana.
Nieco wcześniej nieruchomość z likwidowanym szybem została objęta ochroną poprzez zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Rozbarku w Bytomiu, uchwalonego uchwałą nr LVII/756/22 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 marca 2022 roku. Obecnie gmina nie rozważa włączenie obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków.

1698330496 witczak2023 trz 1