ANALIZY

PRODUKCJA I HANDEL WĘGLEM KAMIENNYM W ROKU 2009
GÓRNICTWO W OKRESIE PRZESILENIA


Światowy kryzys gospodarczy, którego pierwsze symptomy uwidoczniły się w czwartym kwartale 2008 roku, pogłębił się w kolejnym roku, powodując załamanie gospodarcze o skali nie notowanej w okresie po Drugiej Wojnie Światowej. Głęboka recesja spowodowana została przede wszystkim gwałtownym, do tego zaskakującym załamaniem w obszarze handlu globalnego z początkiem 2009 roku. Wynik tego okresu wskazuje na obniżenie rzędu 12% w stosunku do wykonania roku porzedniego; produkcja światowa zmniejszyła się w tym czasie o 1,1%.
Przebieg recesji złagodzony został w określonym stopniu w wyniku:
-prowadzenia przez banki emisyjne ekspansywnej polityki pienieżnej,
-znaczącej stymulacji popytu poprzez wdrożenie narodowych programów antyrecesyjnych,
-relatywnej odporności na wpływy kryzysu wiodących krajów progowych, szczególnie Chińskiej Republiki Ludowej, Indii i Brazylii,
-utrzymywania się stosunkowo niskich cen ropy naftowej.
Zakłada się ponadto, iż globalny cykl tworzenia zapasów generować będzie impulsy, które prowadzić mogą – co postrzega się jako zjawisko pozytywne - do odbudowy stanów zredukowanych krańcowo w czwartym kwartale 2008 roku. Prognozy na rok 2010 formułują przyrosty zarówno w zakresie gospodarki światowej – 3,0% - jak i handlu - o 4,5%.
Skutkiem ubocznym światowego kryzysu gospodarczego jest przesunięcie problematyki dotyczącej aspektów klimatycznych na dalsze pozycje w rankingu priorytetów. Nieodzowne stają się nowe strategie z zakresu, na przykład ograniczenia względnie eliminacji emisji dwutlenku węgla. Wdrożenie takich technologii oznacza horendalne koszty dla określonego kraju, przy korzyściach praktycznie niedostrzegalnych. Aktualnie (w roku 2008) cztery kraje – Chińska Republika Ludowa, USA, Indie i Rosja – emitują 15,5 miliardów ton dwutlenku węgla, co stanowi 51,3% emisji ogólnoświatowych; do 2030 roku, emisje tej „czwórki” najprawdopodobniej wzrosną do 22,8 miliardów ton (56,2%), przy czym szczególnie drastycznie narastają emisje dwutlenku węgla w Chińskiej Republice Ludowej. Dokument końcowy konferencji klimatycznej w Cancún (Meksyk) z dnia 11.grudnia 2010 roku zasygnalizował wolę działania większości państw na rzecz utrzymania wzrostu ocieplenia atmosfery w granicach 2° C. Konkretne przedsięwzięcia będą przemiotem obrad kolejnych konferencji i negocjacji. Przytoczone dane to jedynie wzmianka na przysłowiowym marginesie niniejszego opracowania, które poświęcone jest – jako kolejne w wieloletnim cyklu* - uogólnionemu oglądowi sytuacji w światowym górnictwie węgla kamiennego.
Zjawiska kryzysowe spowodowały ogólnoświatowe zmniejszenie zużycia energii o 1,6% (dla porównania: w ubiegłych latach notowano przyrosty: + 2,5% w roku 2007 oraz + 1,9% w następnym okresie), co w przeliczeniu na jednostki węgla umownego oznacza obniżenie wyniku z 16,151 do 15,900 mld ton. Struktura zużycia energii według obliczeń koncernu Britisch Petroleum (BP Statistical Review of World Energy) kształtuje się następująco: ropa naftowa - 34%, węgiel (łącznie kamienny i brunatny) – 31%, gaz ziemny – 23%, energia jądrowa – 6%, pozostałe nośniki również 6%.
Światowe wydobycie węgla kamiennego węgla kamiennego wzrosło w ubiegłym roku o kolejne 250 milionów ton (+ 4,5%), co oznacza łączną produkcję o wielkości 6.100 miliardów ton; w tym 850 milionów ton węgla koksującego. Rozmiary wydobycia w krajach o znaczących wielkościach produkcji podano w tabeli 1.
Wydobycie węgla kamiennego w okresie od 2000 roku wzrosło o 2,5 mld ton, co w decydującej mierze jest udziałem produkcji Chińskiej Republiki Ludowej. Skokowe przyrosty wydobycia miały miejsce również w Indiach i Indonezji. Ponadto znaczący jest rozwój produkcji w Wietnamie, Korei Północnej i Mongolii. Przyczyną tego rozwoju jest dążenie do możliwie szybkiego nadrobienia opóżnień w rozwoju cywilizacyjnym, co wymaga znaczącego wzrostu produkcji energii elektrycznej w perspektywie dziesięcioleci. Decydująca będzie rozbudowa energetyki opartej na węglu, co nie wyklucza inwestycji w zakresie dywersyfikacji źródeł zasilania. Na przykład, Chińska Republika Ludowa prześcignęła w 2009 roku Stany Zjednoczone w zakresie inwestycji w sektorze energii odnawialnej.
Produkcja koksu obniżyła się w skali światowej o 1,2%, z poziomu 528,3 milionów do 522,2 milionów ton. Udział Chińskiej Republiki Ludowej wyniósł 66%; w wyrażeniu liczbowym produkcja tego kraju wzrosła o 33 miliony ton do poziomu 345 mln ton. W porównaniu z produkcją przedmiotem obrotu międzynarodowego są jedynie niewielkie ilości koksu; przeciętnie 5-6%, i poniżej, w okresie objętym recesją.
Koncerny światowe działające w obszarze górnictwa reagowały w sposób zróżnicowany na sytuację wywołaną kryzysem gospodarczym. Na podstawie obserwacji Międzynarodowej Agencji Energii (International Energy Agency – IEA -) wyodrębniono następujące tendencje:

-Przedsiębiorstwa produkujące węgiel dla potrzeb własnych (RWE – węgiel brunatny) względnie dla zintegrowanych odbiorców (RPA – dla koncernu Sasol, producenta paliw syntetycznych) nie skorygowały planów inwestycyjnych.
-Przedsiębiorstwa z wysokimi kosztami, wyspecjalizowane w eksporcie (spółki kanadyjskie, szereg firm USA oraz SUEK) ograniczyły plany produkcji na rok 2009 i lata następne.
-Producenci z niskimi kosztami (Indonezja) zwiększają inwestycje w aspekcie rosnącego popytu.
-Międzynarodowe koncerny górnicze skreśliły określone inwestycje względnie przesunęły je w czasie.
-Przedsiębiorstwa państwowe (Chińska Republika Ludowa i Indie) stymulują procesy inwestycyjne w celu uzyskania wzrostu gospodarczego.
Obroty na światowym rynku węgla kamiennego zmniejszyły o 1,5%, co oznacza obniżenie ogólnego tonażu z poziomu 930 mln do 916 mln ton. Dane za lata 2006, 2008 i 2009 podano w tabeli 2. Zestawienie wskazuje na utrzymujące się przodownictwo eksportu Australii i Indonezji. Pozostali eksporterzy zmuszeni zostali do ograniczeń na skutek zmniejszonego popytu po stronie ich tradycyjnych odbiorców. Charakterystyczne jest zróżnicowanie cen w aspekcie geograficznym. Większy popyt w obszarze azjatyckim spowodował, że ceny na tym rynku są wyższe, czego skutkiem są zmiany w strukturze eksportu Republiki Południowej Afryki i Rosji. Kraje o najwyższym poziomie importu węgla kamiennego zestawiono w tabeli 3. W ujęciu tym rzuca się w oczy gwałtownie rosnący „głód węgla” Chińskiej Republiki Ludowej.
Kraje Unii Europejskiej dotnięte zostały nader dotkliwie skutkami recesji globalnej. Zużycie nośników energii pierwotnej obniżyło się o 6,0% z 2,500 do 2,350 mld. ton. Spadek zużycia odnotowały wszystkie kraje członkowskie. Struktura zużycia nie uległa znaczącym zmianom; udziały poszczególnych nośników oszacowano następująco: ropa naftowa – 34%, gaz ziemny – 26%, węgiel – 16%, energia jądrowa – 15%, pozostałe nośniki – 9%.
Wydobycie węgla w krajach Unii obniżyło o 12,6 mln ton do wielkości 134,7 milionów ton.
Znaczące spadki odnotowano w Polsce – 6,4; Niemczech – 4,1 oraz w Republice Czeskiej – 1,7 mln ton. Załamanie konjunktury w hutnictwie i rekordowo niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną wpłynęły decydująco na redukcję importu o 34,9 mln do 181,9 mln ton.
Import węgla poszczególnych krajów członkowskich prezentuje tabela 4.
Węglochłonność Unii Europejskiej obniżyła się zatem do poziomu 316,6 milionów ton; dla porównania wyniki lat poprzednich: 2008 – 364,5 mln ton; 2006 – 404,2 mln ton. Rozkład zużycia węgla: energtyka – 71%; huty/koksownie – 18% (-5%); ciepłownictwo – 11%.
Produkcja i zużycie węgla brunatnego pozostały relatywnie stabilne.
Tyle ramowe ujęcie sytuacji w światowym górnictwie węgla kamiennego z okresu recesji ekstremalnej.
Rok 2010 zapoczątkował procesy ukierunkowane na ożywienie gospodarki w krajach wysoko uprzemysłowionych, co odbije się niewątpliwie na wskaźnikach zużycia energii i w konsekwencji na poziomie zasilania w nośniki, łącznie z węglem. Przykładem służyć może zużycie nośników energii pierwotnej w gospodarce niemieckiej w okresie trzech kwartałów bieżącego roku; zużycie wzrosło o 4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zużycie węgla o ponad 20%. Wyniki za cały rok 2010 pozwolą na uścislenie prognoz krótkookresowych. W perspektywie roku 2030 niezmiennie przyjmuje stabilne udziały węgla w bilansach energetyczno-paliwowych. Znamienny jest tytuł w opiniotwórczym tygodniku DER SPIEGEL nr 29/2010 - „Przyszłość jest czarna (Die Zukunft ist schwarz)” – co jest podkreśleniem znaczenia węgla w XXI wieku. „Era węgla jeszcze nie przeminęła” – napisali autorzy w ostatnich zdaniach tego artykułu.
Opracowano specjalnie dla BIULETYNU GÓRNICZEGO
Neuwied, RFN, 12.12.2010
Dr inż. Gerard Fabian

* Patrz: ŚWIATOWE GÓRNICTWO A KRYZYS, Biuletyn Górniczy, 7-8/2009
Tabela 1. Wydobycie węgla kamiennego na świecie (mln ton) w latach 2006-2009

         WYNIK 2008/WYNIK 2009
Producent (Państwo)  Wykonane w 2006  Wykonane w 2008  Wykonane w 2009   PROCENT
Unia Europejska, w tym: 168,1   147,3 134,7 91,4
Polska  95,2  84,4  78,0  92,4
Niemcy  23,8  19,1  15,0  78,5
Wielka Brytania  18,5  18,1  18,4  101,7
Czechy  13,4  12,7  11,0  86,6
Hiszpania  11,6  10,0  9,5  95,0
Rumunia  2,7  2,5 2,2  88,0
Chiny  2.326,0  2.716,0  2.910,0  107,1
Stany Zjednoczone A.P.  1.066,0  1.007,0  983,0  97,6
Indie  390,0  465,0  532,0  114,4
Australia  109,0  334,0  344,0  103,0
Indonezja  199,0  234,1  263,3  112,5
Rosja  234,0  275,0  250,0  90,9
RPA  245,0  252,3  247,3  98,0
Kazachstan  92,0  90,0  80,0  88,9
Ukraina  80,0  78,0  72,0  92,3
Kolumbia  64,0  73,5  72,9  99,2
Wietnam  38,9  38,9  42,1  108,2
Kanada  29,9  33,0  28,0  84,0
Korea Północna  27,2  25,1  28,6  113,9
Meksyk  11,5  11,5  10,6  92,2
 Pozostałe  70,4  69,3  101,5  146,5
 Ogółem  5.351,0  5.850,0  6.100,0  104,3
 Ogółem*  5.223,3  5.740,6  5.994,5  104,4

Zródła: Verein der Kohlenimporteure, Jahresbericht 2010, Fakten und Trends 2009/2010 (Zrzeszenie Importerów Węgla, Sprawozdanie za rok 2010, Fakty i Trendy 2009/2010), Hamburg, czerwiec 2010 r. oraz nieopublikowane dane zestawione przez Statistik der Kohlenwirtschaft e.V., przekazane autorowi w dniu 23 listopada 2010 roku.
Ze źródeł tych korzystano również przy sporządzeniu kolejnych tabel.
Uwagi:

 1. Dane za rok 2009, częściowo także za rok 2008, nie są ostatecznie zweryfikowane.
  Wydobycie ogółem jest szacunkiem Zrzeszenia Importerów Węgla (Verein der
  Kohlenimporteure) zbliżonym do rzeczywistej realizacji. „Ogółem*“ jest raczej
  zaniżonym założeniem instytucji „Statistik der Kohlenwirtschaft” z siedzibą w
  Herne, która publikuje informacje, głównie liczbowe, na temat gospodarki węglem
  kamiennym i brunatnym.
 2. Wydobycie Australii obejmuje również produkcję Nowej Zelandii.

 

Tabela 2. Światowy handel węglem w latach 2006-2009

Eksporter (Państwo) 2006 (Mln. Ton / Procent) 2008 (Mln. Ton / Procent) 2009 (Mln. Ton / Procent)
Australia  237 / 27,6% 261 / 28,1% 273 / 29,8%
Indonezja  171 / 19,9%  202 / 21,7%  230 / 25,1%
Rosja  89 / 10,4%  95 / 10,2%  90 / 9,8%
Stany Zjednoczone A.P.  46 / 5,4%  74 / 7,9%  53 / 5,8%
Kolumbia  58 / 6,8%  69 / 7,4%  66 / 7,2%
RPA  69 / 8,0%  63 / 6,8%  63 / 6,9%
Kanada  28 / 3,3%  33 / 3,5%  28 / 3,1%
Wietnam  30 / 3,4%  19 / 2,0%  25 / 2,7%
Kazachstan  25 / 2,9%  25 / 2,7%  25 / 2,7%
Chiny  63 / 7,3%  45 / 4,8%  23 / 2,5%
Polska  15 / 1,8%  8 / 0,9%  9 / 1,0%
Pozostałe  27 / 3,2%  36 / 4,0%  31 / 3,4%
Ogółem  858 / 100,-  930 / 100,- 916 / 100,-

 

Tabela 4. Import węgla kamiennego przez kraje Unii Europejskiej w latach 2006-2009

Kraj Import w 2006 (Mln Ton) Import w 2008 (Mln Ton)   Import w 2009 (Mln Ton)  
 Wielka Brytania 49,0  43,2 36,5
 Niemcy  46,5  44,0  36,4
 Włochy  24,5  26,2  20,4
 Hiszpania  22,6  16,5  17,5
 Francja  20,7  19,4  15,8
 Holandia  12,0  12,1  10,8
 Polska  5,2  9,9 10,0
 Dania  7,0  7,7 6,3
 Belgia  9,0  6,0  4,1
 Austria  4,0  4,2  4,0
 Słowacja  5,6  4,9 3,2
 Finlandia  7,0  4,6  3,2
 Portugalia  5,7  3,8 3,1
 Szwecja  3,0  2,5 2,4
 Irlandia  3,0  2,3  2,3
 Chiny  1,9  2,2  1,7
 Węgry  1,9  1,9  1,4
 Bułgaria  1,6  1,3  1,3
 Rumunia  3,3  3,2  0,9
 Pozostałe kraje  2,6  0,9  0,6
 Ogółem import do UE 27  236,1  216,8  181,9
 Import koksu  12,0  11,0  8,0

 

Tabela 3. Dziesiątka krajów o najwyższym poziomie importu węgla kamiennego w latach 2006-2009

Kraj Import węgla w 2006 (Mln ton) Import węgla w 2008 (Mln ton) Import węgla w 2009 (Mln ton)

Japonia

177 190 162

Chiny

38 41 127

Korea Południowa

78 100 103

Tajwan

62 65 59

Indie

53 54 59

Wielka Brytania

49 43 37

Niemcy

46 44 36

Rosja

25 28 25

Włochy

24 26 20
Stany Zjednoczone A.P. 30 31 19
Razem "Dziesiątka" 582 622 647
Udział w obrocie światowym 67,8% 66,9% 70,6%
Import - UE 27 236 217 182
Udział w obrocie światowym 27,5% 23,3% 19,9%