Polityka Węglowa

Czyż Węgiel nie jest gwarantem zatrudnienia, ciepła, światła i stosunkowo taniej Energii ???

Wg. oficjalnych źródeł przykładowo roczny koszt ogrzewania mieszkania powierzchni 120 m to w przypadku Węgla 1 6 0 0 zł, Sieci -- 2 5 0 0 zł, Gazu ziemnego 3000 zł, Prądu –p taryfa dzienna 5 8 0 0 zł, a nocna 3 8 0 0 zł.

Należy przypomnieć, iż światowe rezerwy surowców energetycznych to aż 8 0% węgiel, 41% Światowej Energii Elektrycznej pozyskuje się z węgla, a w Europie 2 2 7% . Wg danych M A E w roku 2 0 3 0 z węgla pozyskiwać się będzie aż 30% Energii Elektrycznej, a nadto Instytucja ta wskazuje Węgiel jako podstawową bazę paliwową do roku 2 0 5 0 jak i wzrost produkcji E E z węgla w Świecie o ponad 50 % w stosunku do 2 0 1 0 roku

W tej sytuacji Unia Europejska w swej polityce klimatyczno- energetycznej zakłada głęboką dekarbonizację gospodarki ???

Należałoby się zapytać jak się to ma gdy aktualnie w Europie buduje się 5 0 Elektrowni na bazie węgla, a w Niemczech powstają Elektrownie na bazie węgli o mocy aż 9 , 66 GW ,

Wszystko wskazuje, iż węgiel był, jest i będzie podstawowym surowcem energetycznym w kraju, niezależnie wbrew opiniom głoszonym przez krajowych światłych E K S P E R T Ó W

Czyż w tym miejscu nie należałoby postawić pytania wspomnianym Ekspertom jak to się ma, wobec rosnącego zainteresowania Inwestorów Zagranicznych polskimi zasobami węgla.

Poza tym wskazanym byłoby sobie uświadomić, iż polskie G ó r n i c t w o na L I S C I E 500 przysporzyło państwu przychody w wysokości 25,3 mld zł (bez kopalń prywatnych i z podmiotami zagranicznymi) co stanowi prawie 8,8% Budżetu Państwa, nadto sklasyfikowano branżę na drugim miejscu jeśli chodzi o R E N T O W N O Ś C N e t t o, czwarte miejsce w rankingu liczby zatrudnionych i udziale w eksporcie na piątym miejscu.
Wskazanym byłoby w tym miejscu wspomnieć o wysiłkach Górnictwa Węglowego na rzecz usamodzielnienia w zakresie potrzeb Energetycznych, czy wykorzystania prawie 22% wydzielanego Metanu dla celów gospodarczych, nie mówiąc o bardzo znacznych efektach w przedmiocie zmniejszania uciążliwości Ekologicznych

Wymienione osiągnięcia miały miejsce przy niekorzystnych światowych uwarunkowań szczególnie cenowych i wręcz restrykcyjnej polityce Władz Polskich wobec Górnictwa

Mimo powyższych faktów rodzime górnictwo węgla kamiennego nie może liczyć na jakąkolwiek pomoc U n i j n ą, a i ze strony rodzimych gospodarzy również trudno jak dotąd wskazać na rzychylne wsparcie.
Warto w tym miejscu wspomnieć o braku m.in. wyraźnej dezaprobaty Polskiego Rządu wobec U n i j n y c h zapędów dalszego ograniczania roli węgla w krajowych gospodarkach, a kuriozalną jest chęć wyeliminowania krajowego węgla jako nośnika energetycznego w gospodarstwach domowych i to już w nieodległej rzeczywistości

Wobec tych wspomnianych niewątpliwych osiągnięć Branży mimo braku przychylnego klimatu Rządu i Parlamentu --- Kierownictwa Resortu, kadra kierownicza Spółek Węglowych i Kopalń, Otoczenia Górniczego jak i Zaplecza Naukowego- Badawczego podejmują wysiłki na rzecz dalszego eliminowania szkodliwego wpływu na środowisko górnictwa, optymalizowania wysiłków celem poprawy efektywności gospodarczej jak i w zakresie opracowywania nowoczesnych technologii wykorzystania Węgla

Oczekując jednak ze strony Rządu i Parlamentu wypracowania kompleksowego modelu funkcjonowania Branży w najbliższych latach oraz nie stanowienia nowych uciążliwości fiskalnych jak i powoływania na stanowiska kierownicze fachowców, a nie osób związanych z polityką.

Opracował:
Zygfryd Skrzypek