ARP ustaliła

Polska Agencja Prasowa

marcową cenę referencyjną węgla na potrzeby dopłat dla kopalń
Cena referencyjna węgla, na podstawie której ustalana jest wysokość budżetowych dopłat dla kopalń, wyniosła w marcu br. 27,51 zł za gigadżul uzyskiwanej z węgla energii - ogłosiła w środę Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), ustalająca co miesiąc cenę referencyjną na podstawie rozporządzenia MAP.
Comiesięczne ustalanie ceny referencyjnej, wyrażonej w złotych na gigadżul, wiąże się z wdrożeniem na początku tego roku ustawowego mechanizmu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń węgla kamiennego. Dopłaty mają pokryć różnicę między faktycznymi przychodami spółek węglowych, a przychodami, jakie producenci węgla uzyskaliby sprzedając surowiec po cenie referencyjnej.
Ceną referencyjną jest średnioważona miesięczna jednostkowa cena węgla energetycznego importowanego z państw trzecich obejmujących terytoria inne niż terytorium Unii Europejskiej. Cena ta uwzględnia wartość opałową importowanego węgla i jest wyrażona w zł/GJ - stanowi rozporządzenie ministra aktywów państwowych z 3 lutego br., precyzujące m.in. zasady naliczania budżetowych dopłat.
ARP oblicza cenę referencyjną na podstawie sprawozdań dotyczących importu i przywozu węgla kamiennego do Polski. Cena referencyjna, niezbędna do wyliczenia wysokości środków na pokrycie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa (...) w marcu 2022 roku wyniosła 27,51 zł/GJ - poinformowała w środę Agencja.
Rozporządzenie stanowi, iż w przypadku, gdy wysokość przychodów ze sprzedaży węgla zrealizowanych przez jednostkę produkcyjną jest niższa od tych przychodów skorygowanych do poziomu ceny referencyjnej, do ustalenia kwoty dopłaty przyjmuje się kwotę przychodów skorygowanych do poziomu ceny referencyjnej.
Również co miesiąc ARP publikuje indeksy cenowe obrazujące ceny węgla dla energetyki i ciepłownictwa. Zgodnie z tymi wskaźnikami w marcu br. wartość węgla dla energetyki wynosiła 13,40 zł/GJ, zaś węgla dla ciepłownictwa 15,66 zł/GJ. W kwietniu było to odpowiednio 13,61 oraz 19,78 zł za gigadżul - nadal znacznie poniżej marcowej ceny referencyjnej, wynikającej z cen węgla importowanego.
Tegoroczny kwiecień przyniósł dalszy wzrost cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA wzrosły o 40 proc. wobec marca. To 328,3 proc. więcej niż przed rokiem.