SRK prowadzi rozmowy

i  zawiera kolejne ugody w sprawie podatku od wyrobisk

 Autor: JD
Po latach sporów związanych z nadpłatami z tytułu opodatkowania budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) podpisuje ugody z gminami, które w przeszłości egzekwowały ten podatek od spółek górniczych.
Przedstawiciele zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń zaproponowali gminom prowadzenie negocjacji dla opracowania warunków, które z jednej strony zabezpieczą roszczenia finansowe SRK, a z drugiej ustabilizują sytuację finansową miast i gmin, umożliwiając im na racjonalne prognozowanie przyszłych budżetów.
Podstawą jest przeanalizowanie aktualnych możliwości finansowych gmin z  uwzględnieniem konieczności zachowania szczególnego rygoru przy planowaniu przyszłych budżetów.
W trakcie dwustronnych uzgodnień powstaje harmonogram propozycji zaspokojenia  roszczenia finansowego spółki.
Jak wskazuje SRK, zmieniające się orzecznictwo dotyczące definicji samych budowli, trudności w wycenie wartości budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych powodowało przedłużanie się postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Dla obu stron  były to działania czasochłonne i kosztowne.
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2011 roku w orzecznictwie umocowywał się pogląd, iż podatek od nieruchomości jest gminom należny. Dlatego aktualnie Spóła deklaruje do opodatkowania sporne budowle.
Nikt nie spodziewał się jednak - wskazuje SRK - że w toku prowadzonych postępowań na skutek Uchwały 7 sędziów NSA z dnia 28 lutego 2018 r. sądy administracyjne całkowicie zmienią interpretację obowiązujących przepisów. Dotyczyło to przerywania biegu pięcioletniego okresu przedawnienia i wywołało odmienne od poprzednich skutki prawne z mocą wsteczną.
W zasadzie z dnia na dzień przed gminami górniczymi stanął obowiązek zwrotu podatku zapłaconego przez Kampanię Węglową SA, której obiekty przejęła SRK, podatku, wraz z rosnącym oprocentowaniem. Jednorazowa spłata  tak dużych kwot oznaczałaby dla części z nich całkowitą zapaść finansową i brak możliwości realizowania jakichkolwiek zadań.
Mając na względzie okoliczności powstania nadpłat, przedstawiciele zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń zaproponowali gminom prowadzenie  negocjacji dla opracowania warunków, które z jednej strony zabezpieczą roszczenia finansowe SRK, a z drugiej ustabilizują sytuację finansową miast i gmin, umożliwiając im na racjonalne prognozowanie przyszłych budżetów.
Uwzględnić możliwości finansowe gmin
Podstawą jest przeanalizowanie aktualnych możliwości finansowych gmin z  uwzględnieniem konieczności zachowania szczególnego rygoru przy planowaniu przyszłych budżetów. W trakcie dwustronnych uzgodnień powstaje harmonogram propozycji zaspokojenia  roszczenia finansowego spółki.
Zarząd SRK jak i jej organy nadzorcze ze zrozumieniem podchodzą do argumentów przedstawianych przez przedstawicieli gmin. Dzięki konstruktywnym rozmowom udaje się stronom osiągnąć porozumienie co do kwot, naliczenia oprocentowania i szczegółowych zasad spłaty.
Zawarto już kilka takich ugód, przy czym - zgodnie z obowiązującym prawem, sama nadpłata podatku z odsetkami za zwłokę, wyegzekwowana  od podatnika nie może podlegać jakimkolwiek negocjacjom.  Ustalenia dotyczą ewentualnego rozłożenia na raty spłacania zobowiązań finansowych gmin wobec SRK oraz zasad naliczania oprocentowania w oparciu o obowiązujące przepisy. Dodatkową korzyścią dla gmin jest to, że zawarcie ugody zatrzymuje naliczanie dalszego oprocentowania. 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń prowadzi likwidację zakładów górniczych, zabezpiecza też sąsiednie kopalnie przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym. Spółka zagospodarowuje majątek oraz sprzedaje nieruchomości likwidowanych kopalń. Zajmuje się też między innymi zagospodarowaniem, rekultywacją i rewitalizacją przejmowanych terenów pogórniczych.