Obecny i poprzednie

Polska Agencja Prasowa

 zarządy JSW z absolutorium za ubiegły rok
Zarówno obecny zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), jak i poprzedni prezesi oraz wiceprezesi firmy, otrzymali absolutorium z wykonywania swoich obowiązków w ubiegłym roku - zdecydowali w piątek akcjonariusze JSW. Do rady nadzorczej spółki formalnie powołano cztery osoby wybrane przez załogę.
W piątek walne zgromadzenie JSW kontynuowało przerwane 3 czerwca obrady. Akcjonariusze zatwierdzili sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności zarządu firmy i grupy kapitałowej w ubiegłym roku. Blisko 330-milionowy zysk netto JSW w całości przeznaczono na kapitał zapasowy.
W głosowaniach tajnych absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. otrzymali członkowie rady nadzorczej JSW oraz członkowie jej kolejnych zarządów, w tym obecnego, którym od ub. roku kieruje Tomasz Cudny.
Absolutorium otrzymali także byli prezesi Włodzimierz Hereźniak i Barbara Piontek oraz wiceprezesi w poprzednich zarządach. Obecnie wiceprezesami JSW są Robert Ostrowski, Edward Paździorko, Sebastian Bartos i Artur Wojtków - również pozytywnie ocenieni przez walne zgromadzenie.
Podczas piątkowych obrad formalnie powołano do rady nadzorczej JSW cztery osoby wybrane wcześniej przez załogę JSW i związanych z nią spółek: Pawła Nieradzika, Roberta Kudelskiego, Roberta Łazarczyka i Arkadiusza Wypycha. Nie zgłoszono kandydata do rady, wybieranego na zasadach ogólnych.
W maksymalnie 12-osobowej radzie nadzorczej JSW zgłoszenie siedmiu kandydatów przysługuje Skarbowi Państwa, który dotąd zgłosił do rady pięć osób. Czterech przedstawicieli wybiera załoga, a jedna osoba wybierana jest na zasadach ogólnych - stanowisko to pozostaje obecnie nieobsadzone.
Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, po trudnym okresie pandemii, zamknęła miniony rok zyskiem netto w wysokości prawie 953 mln zł, z czego blisko 330 mln zł przypadło na spółkę-matkę. Ubiegłoroczne przychody Grupy były o przeszło połowę wyższe niż rok wcześniej i przekroczyły 10,6 mld zł. Wzrosły ceny węgla koksowego i koksu. Pierwszy kwartał br. przyniósł umocnienie tych tendencji.