PIANOFORTE

 autor: RED

- europejskie partnerstwo na rzecz badań nad ochroną przed promieniowaniem jonizującym
Projekt o nazwie PIANOFORTE, europejskie partnerstwo na rzecz badań nad ochroną przed promieniowaniem jonizującym, został oficjalnie uruchomiony 14 czerwca 2022 r. Jego zadaniem jest poprawa ochrony społeczeństwa, pracowników, pacjentów i środowiska przed narażeniem środowiskowym, zawodowym i medycznym na promieniowanie jonizujące. Projekt skupia 58 partnerów reprezentujących 22 kraje Unii Europejskiej, a także Wielką Brytanię i Norwegię, koordynowany jest przez Francuski Instytut Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego (IRSN). Główny Instytut Górnictwa jest polskim partnerem tego projektu.
Projekt jest współfinansowany przez program Euratom Unii Europejskiej. Badania realizowane w ramach projektu przyczynią się do realizacji wspólnotowych polityk, takich jak europejski plan walki z rakiem, zielony pakt na rzecz wzrostu oraz wdrożenie mapy drogowej na rzecz zmniejszenia zagrożeń przemysłowych i naturalnych. W latach 2023-2025 zostaną zorganizowane co najmniej trzy konkursy na projekty badawcze skierowane do wszystkich europejskich organizacji zainteresowanych badaniami w zakresie ochrony radiologicznej.
Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron (władz, społeczeństwa, specjalistów w dziedzinie ochrony przed promieniowaniem, ekspertów itp.) w ustalaniu priorytetów naukowych, które będą uwzględnione w ogłaszanych konkursach na projekty badawcze. W szczególności będą to badania związane z ochroną radiologiczną w dziedzinach niezwiązanych bezpośrednio z przemysłem jądrowym, takich jak np. służba zdrowia.
Projekt PIANOFORTE przyczyni się do utrzymania trwałego potencjału wiedzy fachowej w zakresie ochrony przed promieniowaniem, m.in. poprzez promowanie lepszego wykorzystania i dostępu do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej na poziomie europejskim, a także poprzez działania edukacyjne i szkoleniowe.
Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG, które jest partnerem projektu, dysponuje unikatowym na polskim rynku sprzętem badawczym, m.in. do kalibracji i wzorcowania przyrządów mierzących wszystkie rodzaje promieniowania. Są w nim prowadzone prace i badania związane m.in. ze stężeniem izotopów promieniotwórczych, dawkami promieniowania jonizującego, badania radonu i aerozoli atmosferycznych. Centrum działa w ramach krajowego systemu monitoringu skażeń promieniotwórczych jako tzw. placówka specjalistyczna. Więcej na www.radiometria.gig.eu.