Wspólny projekt

autor: KAJ

 poprowadzą m.in. Główny Instytut Górnictwa i Wyższa Szkoła Górnicza-Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
 Główny Instytut Górnictwa oraz Województwo Śląskie otrzymają wsparcie zostaną wsparte dotacjami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Współbeneficjenci zostali zaproszeni do udziału w inicjatywie pod nazwą IP LIFE dla Adaptacji Terenów Pogórniczych (LIFE COALA), międzynarodowego, strategicznego przedsięwzięcia z zakresu adaptacji do zmian klimatu.
Dotacje z programu LIFE dla obu beneficjentów sięgną razem ok. 3,3 mln zł. NFOŚiGW dofinansuje je blisko 2 mln zł. Okres realizacji działań projektowych przewidziano na lata 2021- 2031.
Podmiotem koordynującym przedsięwzięcie jest kraj morawsko-śląski w Czechach. Wśród partnerów uczestniczących - obok dwóch polskich podmiotów - znajdą się: Ministerstwo Środowiska Republiki czeskiej, Śląskie Inwestycje i Rozwój, Śląskie Centrum Innowacji, Śląskie Centrum Energii, miasta: Karwina, Hawierzów i Orłowa, Fundacja Partnerstwo, przedsiębiorstwo DIAMO oraz  Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie. Całkowity koszt inicjatywy klimatycznej LIFE COALA sięgnie 72,8 mln zł.
Głównym celem przedsięwzięcia będzie zwiększenie odporności obszaru regionu morawsko-śląskiego oraz śląskiego na skutki zmian klimatycznych, a w dłuższej perspektywie dążenie do utrzymania i poprawy jakości środowiska oraz życia mieszkańców.
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie skoordynowanego systemu adaptacji do zmian klimatycznych zarówno na poziomie administracji publicznej, jak i na poziomie ważnych interesariuszy i innych podmiotów, w tym społeczeństwa. Ma także zaprocentować uzyskaniem synergii pomiędzy przeciwdziałaniom zmianom klimatu a pozostałymi wyzwaniami, jakimi są np. neutralność węglowa czy transformacja energetyczna.
Województwo Śląskie w ramach współpracy skoncentruje się na: zwiększeniu świadomości swoich mieszkańców na temat zmian klimatycznych, tworzeniu nowych partnerstw w tym zakresie oraz dzieleniu się przykładami dobrych praktyk (na terenie Czech i Polski), wzmacnianiu roli i stosowaniu narzędzi planistycznych i strategicznych w procesie adaptacji.
Inicjatywa ma przynieść takie rezultaty jak m.in. opracowanie dokumentu pn. „Regionalny Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Województwa Śląskiego”. Będzie to dokument operacyjny wspierający realizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” - Zielone Śląskie”. W ramach inicjatywy zostaną także zorganizowane dwie edycje szczytu klimatycznego pn. „CLIMAT-CON-Śląski Kongres Klimatyczny”. Głównym jego zadaniem będzie szeroko rozumiana eko-edukacja oraz wsparcie działań mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania antropogenicznego na środowisko przyrodnicze.
Drugi z beneficjentów Główny Instytut Górnictwa będzie realizował cele projektu polegające na wdrożeniu działań demonstracyjnych i pilotażowych, których procedury będą mogły być wykorzystywane przez innych uczestników przedsięwzięcia zarówno w Republice Czeskiej, jak i w Polsce w procesach adaptacji terenów pogórniczych i poprzemysłowych.