Przekażą ARP, PFR

 Polska Agencja Prasowa

 i ElectroMobility pod nadzór ministra aktywów
 Przekazanie Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiego Funduszu Rozwoju i spółki ElectroMobility Poland z nadzoru Prezesa Rady Ministrów do ministra aktywów przewidują założenia zmiany odpowiedniego rozporządzenia, opublikowane we wtorek.
Jak wynika z wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, w I kwartale 2024 r. rząd powinien zająć się zmianą rozporządzenia w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.
Proponuje się zmianę organu wykonującego prawa z akcji spółek Skarbu Państwa: Agencji Rozwoju Przemysłu, ElectroMobility Poland i Polskiego Funduszu Rozwoju. Dotychczas organem tym był Prezes Rady Ministrów, po zmianie będzie nim minister właściwy do spraw aktywów państwowych.
Planowane jest wykreślenie wskazanych trzech podmiotów z wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Spowoduje to, że wykonywanie prawa z akcji będzie regulowane na podstawie przepisu ustawowego, czyli przejdzie na Ministra Aktywów Państwowych.
Polski Fundusz Rozwoju to państwowa grupa finansowa, oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych. Zadaniem PFR są inwestycje w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.
Agencja Rozwoju Przemysłu to państwowa spółka finansująca inwestycje i wspierająca procesy restrukturyzacyjne w polskich firmach.
ElectroMobility Poland to spółka należąca w niemal 91 proc. do Skarbu Państwa, a w pozostałej części do czterech kontrolowanych przez państwo grup energetycznych. ElectroMobility Poland pracuje nad projektem stworzenia polskiej marki samochodu elektrycznego Izera.